Актуално

   Открит конкурс за възлагане извършването на комплекс от дейности включващ добив, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на дървесина, от годишен план за ползването на дървесина за 2023 г. от ОГТ собственост на Община Самуил"

Виж статията

 

Обявление за откриване на процедура за концесия община Самуил

Решение №492 от 16.08.2023 г. за откриване на концесия

Обосновка концесия

Документация за участие

 

П О К А Н А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 Г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

    Община Самуил организира обществено обсъждане по реда на чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси и чл. 44, ал.4 от Наредба № 21 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приема и отчитане на бюджета на община Самуил. Публичното обсъждане ще се проведе на 25.08.2023 г. (петък) от 14:00 ч. в Заседателна зала на Община Самуил. Отчетът за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз за 2022 год. е публикуван на официалната интернет страница на община Самуил и е на разположение на заинтересованите лица на интернет адрес: https://www.samuil.bg/  

 

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. НA ОБЩИНА САМУИЛ

 

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.29г от Наредба №21 на ОбС-Самуил,

 

   Кметът на Община Самуил,

   кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на институции от бюджетната сфера, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски  наместници на населени места в общината да вземат участие в обсъждането проекта на бюджета за 2023 година и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.

Мнения и предложения по проекта на Бюджет за 2023 година могат да се входират в деловодството на Община Самуил от 8.00 часа до 17.00 часа в работни дни до 16.08.2023 година.

 

Обсъждането ще се проведе в заседателната зала на Община Самуил с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 на  16.08.2023 година от 14.00 часа.

ПРОЕКТО БЮДЖЕТ на община Самуил за 2023 г.

  На вниманието на собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори,  собствениците на селскостопанска и земеделска техника, трактори и специализирана строителна техника

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 Уведомяваме Ви, че съгласно чл.25, ал.2, т.5  от Закона за пътищата, се забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали. При констатиране на нарушения по чл.25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата, юридическите лица и еднолични търговци подлежат на санкции както следва: физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение -  от 500 лв. до 1000 лв. Юридически лица се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл.52 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв. съгласно чл.53 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата.

О  Б  Я  В  А

 

      Във  връзка с организирането на традиционния общински  празник – 2023 г., който ще се проведе на 25.08.2023 г. /петък/  и  26.08.2023 г. /събота/, Община Самуил  уведомява заинтересованите лица, че  отдаването под наем на места за устройване на временни обекти за хранене   започва от 07.08.2023 г.  до  26.08.2023 г.

За справки: Стая 104 на общинска администрация Самуил  и  тел. 08477 20-20, вътр.110.

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.