Актуално

Конкурс за прием на матроси

ОБЯВА

 

Офиси за военен отчет в община Самуил съобщават, че със заповед №РД-01-163/17.05.2024 г. на командира на ВМС е разкрита процедура за провеждане на конкурс за приемане на 106 (сто и шест) матроси във формирования на Военноморските сили във Варна, Бургас и Приселци.

Кандидатите следва да подадат документите си за участие в конкурса чрез Военните окръжия по постоянния им адрес до 03.07.2024 г.Допълнителна информация може да получите в прикачения файл и в офиса за военен отчет в Община Исперих.

 

Обява пълен текст pdf

 

 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„Спри горските пожари – научи как“

pojar2

   Уважаеми съграждани, 

   През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„Спри горските пожари – научи как“

pojar2

   Уважаеми съграждани, 

   През последните години горските пожари нанесоха огромни материални щети и се превърнаха в сериозно бедствие за нашата страна. Те се разпространяват бързо на големи площи и на труднодостъпни за пожарната техника места. Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка. Характерно за горските пожари е това, че вследствие на вятъра и турбулентните въздушни течения, фронтът на пожара често променя посоката си и за ликвидирането му се изискват значителни сили и средства.

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

 

Пази реколтата от пожар
 
 

 Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград

„ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАР“

 

Уважаеми съграждани,

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания, значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната.

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.

Основните правила за недопускане на пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания са:

 • Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;
 • Забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа;
 • В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.);
 • Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
 • Не палете огън в междублоковите пространства и до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности;
 • Никога не оставяйте накладения огън без наблюдение!

Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд. Стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи пряко и косвено отношение  към жътвената кампания са отговорни за недопускането на пожари по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция. Висока бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

По време на жътвената кампания особено важно е опазването на реколтата от пожари:

 • Задължително е разораването на бразди, които да спрат евентуален огън;
 • Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели култури;
 • Не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите;
 • За работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби;
 • При движение на земеделска и транспортна техника, не трябва да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност;
 • Сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

При пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

 

Откриване на  процедура за определяне на концесионер за строителство, експлоатация и поддържане на язовир „Богданци“, разположен в поземлен имот с идентификатор 04666.16.25 в землището на село Богданци и язовир „Кара Михал“, разположен в поземлени имоти с идентификатор 36333.22.205, 36333.22.206 и  36333.3.58 в землището на село Кара Михал

 

Виж цялата статия

 

Уведомления до заинтресованото лице - О.К. Мехмедов за учредено възмездно право на прокарване и сервитут на кабел. 

 

Виж цялата статия 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински поземлени имоти с НТП „Пасища, мери и ливади”  за стопанската 2024-2025 г.

 

      Община Самуил уведомява, че започва приемането на заявления за  наемане на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни.

Желаещите  да наемат пасища, мери и ливади  могат  да подадат  заявление по образец до кмета на Oбщина Самуил в срок от 01.03.2024 г. до 10.03.2024 г. със  следните  приложени документи:

1. Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ - по образец;

2. Декларация  по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ - по образец;

3. Приложение № 1 - по образец;

4. Приложение № 2 - по образец.

Документите за кандидатстване се получават от общината (стая 104) или може да се изтеглят от официалната интернет страницата на Община Самуил (www.samuil.bg). Заявленията се подават лично и се регистрират в общинската администрация.

Списъкът на поземлените имоти с НТП - пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд е окачен на таблото в сградата на общинска администрация Самуил, ул.”Хаджи Димитър” № 2, в кметствата по населени места и публикуван заедно с документите за кандидатстване на официалната интернет страницата на Община Самуил: www.samuil.bg (раздел услуги > дейности > общинска собственост > земеделие).

 

Документация и повече информация вижте цялата статия тук

 

За допълнителна информация: 08477 20-20, вътр. 110 

 1. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. НA ОБЩИНА САМУИЛ
 2. Откриване на процедура за възлагане на концесия за строителство, експлоатация и поддържане на язовир "Богданци" и язовир "Кара Михал",  декември 2023 г.
 3. Публично обсъждане на „Проект за приемане на план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024г.“
 4. Покана за участие в публична дискусия
 5. Открит конкурс за възлагане извършването на комплекс от дейности включващ добив, товарене, транспортиране до съответните обекти и разтоварване на дървесина
 6. Заповед №496/17.08.2023 г. за временна забрана за движение и паркиране по ул. "Паркова"
 7. Документи - Откриване на процедура за концесия на язовир "Богданци" и язовир "Кара Михал", община Самуил
 8. ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2022 Г. НA ОБЩИНА САМУИЛ
 9. ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. НA ОБЩИНА САМУИЛ
 10. Съобщение - забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.