Открит конкурс за възлагане извършването на комплекс от дейности включващ добив, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на дървесина, от годишен план за ползването на дървесина за 2023 г. от ОГТ собственост на Община Самуил"

 

Свали документация rar

 

Заповед за класиране в открита процедура за дърводобив - 2023 pdf

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДОБИТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 69 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ.

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДОБИТИ КОЛИЧЕСТВА ДЪРВЕСИНА НА ВРЕМЕНЕН СКЛАД ДОБИТА ОТ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ПО РЕДА НА ЧЛ. 69 ОТ НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ПОЛЗВАНЕТО НА ДЪРВЕСИНА И НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ - Изтеглете тук


Заповед № 115/02.03.2023 г. за класиране  и определяне на купувач в търг с явно наддаване за продажба на добити количества дървесина на временен склад - Изтеглете тук

 

Публикувано на 02.03.2023 г.

З А П О В Е Д № 688

19.09.2022 г., с.Самуил

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти; Протокол на комисията от 19.09.2022 г. назначена по  Заповед №665/02.09.2022 г. и Заповед №681/19.09.2022 г. на кмета на Община Самуил във връзка с Решение № 42.762/14.07.2022 г. на Общински съвет - Самуил

 

З А П О В Е Д

№ 842

22.11.2021 г., с.Самуил

На основание чл.44, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1,  т.8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, т. 1,  и ал.5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и Протокол от 22.11.2021 г. от заседание на комисията назначена със Заповед №841/22.11.2021 г. на Кмета на Община Самуил за провеждане на открит конкурс за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от общинските горски територии, собственост на Община Самуил,  от  част от поземлен имот № 77579.23.232 отдел 1170”ф“ по кадастралната карта на с.Хърсово, общ.Самуил, обл.Разград, собственост на Община Самуил.

Откриване на процедура за извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2021 г. от общинските горски територии, собственост на Община Самуил...

 

Пълна документация - Изтеглете ТУК

Провеждане на открит конкурс за  извършване на комплекс от дейности включващ добив/сеч на маркирана дървесина, разкройване на асортименти по БДС, извоз до временен склад и сортиране/, товарене, транспортиране до съответните обекти  и разтоварване на маркирана дървесина от годишен план за ползването на дървесина за 2020год. от общинските горски територии, собственост на Община Самуил

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.