ЦП “Социално включване” “Детство без граници” - с.Самуил

ЦП “Социално включване” “Детство без граници” - с.Самуил

  BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”  

Договор № BG05M9OP001-2.004-0062-C01

 

Име на проект  Детство без граници

Име на бенефициента: Община Самуил

Европейско съфинансиране - 238 648,50 с ДДС

Национално съфинансиране - 42 114,44 лв. с ДДС

Цел/и на проектното предложение:

Обща цел: Превенция на социалното изключване,  намаляване на бедността сред децата в Община Самуил чрез инвестиции в ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7-годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.;   

Специфични цели:

1.Формиране на родителски умения, създаване на връзка родител-дете, повишаване на самочувствието и увереността на родителите и разширяване на подкрепата.

2.Подкрепа на семействата в грижата за децата, справяне със семейни проблеми, създаване и развитие на умения и ресурси за пълноценно социално включване и реализация. Спомагане за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи чрез развитие на социални умения – общуване, изготвяне на семейния бюджет, търсене на работа, родителски умения; улесняване на достъпа на уязвимите групи до различни услуги и институции; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивното здраве, методите на контрацепция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца.

3.Предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания /ще се предоставят мобилните дейности на услугата и тези дейности, които не изискват участието на медицински специалисти от родилните отделения на общинските болници/. 

4.Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас в масовото училище.

5.Редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата. Превенция на детската заболеваемост, смъртност, неполагане на достатъчна грижа в семейството и други рискове в ранна детска възраст. 

6.Увеличаване на готовността на децата от целевата група и мотивацията им за равен старт с техните връстници при постъпването им в първи клас.

 СЪОБЩЕНИЕ

          Във връзска с провеждане на информиране и публичност по проект "Детство без граници", община Самуилкани всички заинтересовани лица на пресконференция, коята ще се състои на 18.07.2016г. от 10:00 часа в сградата на НЧ "Христо Ботев-1925" с.Самуил. Проектът е финансиран от ОП"РЧР" 2014-2020, съфинансирана от ЕСФ.

               Презентация от проведената пресконференция - изтеглете ТУК


  Публикувано на 17.10.2019 г.

  Информация за удължен срок  - изтеглете ТУК 


Публикувано на 21.08.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Списък на допуснати кандидати(специалист -логопед) по проект  № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” - изтеглете от ТУК

Списък на класираните кандидати(специалист -логопед) по проект  № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” -изтеглете от ТУК


 Публикувано на 16.08.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Списък на допуснати кандидати(специалист -социален работник) по проект  № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” - изтеглете от ТУК


Публикувано на 13.08.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на процедура за набиране и подбор на специалист -логопед в Дейност 5-"Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семества, вкл.рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" по проект  № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” - изтеглете от ТУК


Публикувано на 07.08.2019 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за провеждане на процедура за набиране и подбор на специалист -социален работник в Дейност 5-"Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семества, вкл.рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" по проект  № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” - изтеглете от ТУК


 Публикувано на 29.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Списък на Допуснатите кандидати - изтеглете ТУК


  Публикувано на 27.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на специалисти Медиатор и Педагог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №4 "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" - изтеглете ТУК


 Публикувано на 17.07.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за удължаване на сроковете за набиране и подбор на специалисти Медиатор и Педагог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №4 "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" - изтеглете ТУК


Публикувано на 2.07.2019 г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

Списък на Класираните кандидати - изтеглете ТУК


Публикувано на 03.06.2019 г.

О Б Я В Л Е Н И Е                                 

за набиране и подбор на лица за  длъжността Социален работник по проект №BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници”  - изтеглете ТУК


 Публикувано на 05.12.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лицe за, Шофьор по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №9 "Ръководен персонал на центъра" - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 12.12.2018г. - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 23.01.2019г. - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 07.02.2019г. - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок публикувано 15.02.2019г. -изтеглете ТУК


   Публикувано на 22.10.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на  Медиатор, по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №3 "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - изтеглете ТУК 


Публикувано на 22.10.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на  Медиатор, по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №7 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" - изтеглете ТУК


  Публикувано на 18.10.2018 г.

  Информация за удължен срок  - изтеглете ТУК 


  Публикувано на 18.10.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на  Медиатор, по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №5 "Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" - изтеглете ТУК 


  Публикувано на 08.08.2018г.

Информация за удължен срок  - изтеглете ТУК 


  Публикувано на 12.02.2018г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Социален работник/социален педагог по проект №BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №3 "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - изтеглете ТУК


Публикувано на 11.01.2018 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Медиатор по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №6 "Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" - изтеглете ТУК


Публикувано на 01.12.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на  Психолог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №5 "Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" - изтеглете ТУК 


 Публикувано на 01.12.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Психолог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност 8 Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа "- изтеглете ТУК


 Публикувано на 18.10.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Медиатор, по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №5 "Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" - изтеглете ТУК 


 Публикувано на 19.06.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на специалисти Медиатор и Педагог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №4 "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК


Публикувано на 09.05.2017г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Медиатор  по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №5 "Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" - изтеглете ТУК 


Публикувано на 04.05.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Медицинска сестра по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №6 "Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" - изтеглете ТУК


 Публикувано на 04.05.2017 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Медицинска сестра по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност 8 Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа "- изтеглете ТУК


 Информация за удължен срок публикувано 25.10.2016 г. - изтеглете ТУК 


Публикувано на 08.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на Логопед по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №5 "Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" - изтеглете ТУК 

Информация за удължен срок -изтеглете ТУК


   Публикувано на 04.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Медиатор и Социален работник/социален педагог по проект №BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №3 "Индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина" - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК 


Публикувано на 04.08.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица Социален работник, Логопед, Психолог, Медиатор и Рехабилитатор/кинезитерапевт, по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №5 "Ранна интервенция на уврежданията, пряка работа с децата с увреждания и техните семейства, вкл. рехабилитация и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето в неговия дом" - изтеглете ТУК 

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК 


 Публикувано на 04.08.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Медицинска сестра и Медиатор по проект № BG05M9OP001-2.004-0062“Детство без граници” за дейност №6 "Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето чрез подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията" - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати -изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК 


Публикувано на 04.08.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Психолог, Социален работник и Медиатор по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №7 "Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения" - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК 


 Публикувано на 04.08.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Медицинска сестра, Социален работник, Психолог, Акушерка и Медиатор по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност 8 Семейно консултиране и подкрепа, вкл. работа с родителите и децата, дейности за семейно планиране, индивидуална работа "- изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК


   Публикувано на 26.07.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица за Ръководител, Домакин, Шофьор и Хигиенист по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №9 "Ръководен персонал на центъра" - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на класираните изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК

Списък на класираните - изтеглете ТУК

Информация за удължен срок - изтеглете ТУК


 Публикувано на 20.07.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на специалисти Медиатор и Педагог по проект № BG05M9OP001-2.004-0062 “Детство без граници” за дейност №4 "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище" - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите кандидати - изтеглете ТУК 

 

                                                                           

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.