Актуално

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация свиквам редовно заседание на Общински съвет-Самуил на  15.11.2019 г. /петък/  от  14.00 ч.  в  заседателната зала на община Самуил.

 Заседанието ще протече при следния дневен ред:

 1. Полагане на клетва от новоизбран кмет на кметство по чл. 23, ал. 2 от ЗМСМА;
 2. Докладни записки;
 3. Текущи.

Информация за съдържанието на материалите по дневния ред е публикувана на сайта на община Самуил, раздел Общински съвет. 

Материалите в пълният им текст са на разположение в стая № 304 в сградата на община Самуил в рамките на работния ден.

Председател на ОбС-Самуил:

  /д-р Б. Сали/

СЪОБЩЕНИЕ

За недопускане на нерегламентираното изгаряне и изхвърляне на отпадъци в населените места на Община Самуил

   Във връзка с наближаващия отоплителен сезон и в изпълнение на изискванията на закона за управление на отпадъците, Ви информираме, че:

   Съгласно чл.133, ал.4 от ЗУО, за нерегламентирано изгаряне или третиране на отпадъци, физическите лица се наказват с глоба от 2 000 до 5 000 лева.

   На основание  чл. 134 от същия закон едноличните търговци и юридическите лица подлежат на имуществена санкция в размер от 1 400 до 4 000 лева за изгаряне на неопасни отпадъци и от 10 000 до 50 000 лева за изгаряне на опасни отпадъци. При повторно нарушение, предвидените наказания са в двоен размер.

Д-р Бейтула Сали

Кмет на Община Самуил

Съобщението вижте ТУК 

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ,

Община Самуил подписа договор №BG06RDNP001-7.001-0071-C01 по Програмата за развитие на селските райони за безвъзмездна финансова помощ за "Реконструкция на улична мрежа в населени места на територията на община Самуил" на следните подобекти:

 • ул. ”Ком”(ОК108-107-106) с.Самуил – 156м.;
 • ул. ”Кавала” с.Самуил – 353,11м.;
 • ул. ”Царевец” с.Самуил – 228,35м.;
 • ул. „Черни връх” с.Самуил – 745,98м.;
 • ул. ”Ахелой” с.Самуил – 106,86м.
 • с. Владимировци, ул. Калето - 408,42 м;
 • с. Владимировци, ул. Прогрес – 677,54 м.;
 • с. Ножарово ул. Янтра - 192,70 м.;
 • с. Ножарово ул. Хан Аспарух - 163,49 м.;
 • с. Богданци, ул. Огоста (ОК64-62-61) – 85,00 м.

Общата стойност на проекта е 1 164 597.87 лв.

Считано от 25.09.2019г. е подписан договор за изпълнение на строително-монтажните работи и предстои поетапното им изграждане.

banner 300x250Уважаеми госпожи и господа,

по повод предстоящите избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 година Централна избирателна комисия изработи 30-секундни видеоклипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите!

Видеоклиповете са публикувани на интернет страницата на ЦИК в раздел "Разяснителна кампания": https://www.cik.bg/bg/mi2019/campaign/video

       Във връзка с предстоящия традиционен  празник на община Самуил, който тази година се чества на 6 и 7 / петък и събота/ септември 2019 г., се въвежда временна забрана за движение на МПС и ППС по ул.”Паркова”.

Пълния текст на заповедта може да изтеглите от тук.

Общинска администрация Самуил организира провеждането на безплатни профилактични прегледи на здравно неосигурени лица за превенция на гинекологични, сърдечно съдови и урологични заболявания и лабораторни изследвания. Дейностите се финансират по одобрен проект„Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование за лица от уязвими групи в Община Самуил” съгласно договор № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 по ОП РЧР, процедура BG05M9ОP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа дo образование“ – Компонент 1 в изпълнение на дейност „Подобряване достъпа до качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги съгласно специфичните потребности на целевата група”

 МОЛЯ ДА ЗАЯВИТЕ ВАШЕТО ЖЕЛАНИЕ  ЗА БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ НА ТЕЛ.: 08477 20 20 ИЛИ В КМЕТСТВАТА ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ В ОБЩИНА САМУИЛ

За повече информация по проекта, видовете прегледи и изследвания моля натиснете тук.

Обявление за набирането на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в

ДГ „Кокиче” с. Самуил

 

 1. Описание на обявлението

Във връзка с избор на доставчик съгласно чл. 13 б от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" за учебната 2019/2020 публикува настоящата обява на своята интернет страница.

Срок за получаване на предложения:19.07.2019 г., 17:00 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител,  в сградата на учебното заведение, находяща се на следния адрес: с. Самуил, ул."Г.Генов"№1. При подаване, участникът е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Подробна информация - тук

ДА  ОПАЗИМ  РЕКОЛТАТА  И  ГОРИТЕ  ОТ  ПОЖАРИ!

Уважаеми жители на община Самуил,

С настъпването на летния сезон и повишаване на температурите, се увеличава риска от възникване на пожари в земеделските земи и горите.  Започна  кампанията по прибиране на реколтата от житни култури в община Самуил.

За недопускане на пожари, Ви напомняме следното:

 1. Не палете огън на открито във ветровито време! Това е предпоставка за пренасяне на горящи частици на големи разстояния. В дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.)!
 2. Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти!
 3. Не бива да се изхвърлят нерегламентирано стъклени бутилки и отпадъци – дефекти по тях могат да имат "ефект на лупа", което да доведе до запалване на сухи треви и посеви!
 4. Не се допуска паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с житни посеви и на разстояние, по-малко от 50 метра до тях, от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата!
 5. Забранено е изгарянето на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи!
 6. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме в гората! Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от слаби източници на запалване.
 7. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии!

Съгласно Закона за МВР при установяване на нарушения на правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи и горите се налагат глоби в размер от 200 до 2000 лева.

При откриване на признаци на запалвания или пожар незабавно подавайте сигнал на тел. 112

Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Исперих

 1. Обявление за набиране на специалисти Медиатор и Педагог
 2. Информация за разписанието на влаковете през периода 2019/2020
 3. Съобщение за предстоящо обучение на членовете секционните избирателни комисии при община Самуил!
 4. Разяснителна кампания - Избори за членове на ЕП от Р.България
 5. С Ъ О Б Щ Е Н И Е - прогнозен коефицент и прогнозна пенсия.
 6. ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-САМУИЛ
 7. Публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2018-2019год.
 8. Община Самуил набира кандидати за работа по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”
 9. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ ЗА ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
 10. Стартира Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.