Проекти и програми

Проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”

                                                        

logo BG center                                                                                                                                                                                                                                  logo bg center                                     

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси” с  № BG05M9OP001-2.018-0045-C01 и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” с № BG05M9OP001-2.018-0045-2014BG05M2OP001-C01 по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”, по процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент    1- BG05M9OP001-2.018.

Обща стойност 849 480,69 лв., по ОП РЧР 2014-2020г. – 491 710,15лв. и ОП НОИР 2014-2020г. – 357 770,54лв.

Финансира се от Европейския социален фонд и Република България 

Начало 01.03.2019г. Продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и до трайната интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, чрез реализация на комплексни мерки и прилагане на интегриран подход. Специфични цели по ОПРЧР: 1. Подпомагане интеграцията на пазара на труда на лица от маргинализираните групи, чрез активиране на икономически неактивни лица, мотивиране за активно поведение на пазара на труда, наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози и включване в заетост; 2. Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, чрез провеждане на мотивационни кампании за повишаване нивата на здравно осигуряване, включване на подрастващите в беседи за начините за предпазване от нежелана и ранна бременост, включване на здравно неосигурени лица от уязвимите групи, в т.ч. от ромското население в профилактични, гинекологични и онкологични прегледи; обучаване на лица от уязвимите групи техните права и задължения като пациенти; 3.Развитие на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи, чрез организиране на инициативи за преодоляване на негетивните стереотипи; Специфични цели по ОПНОИР: 1. Подкрепа за социално включване, чрез осигуряване и подобряване на достъп до образование и обучение; 2. Превенция от отпадане от образователната система; 3. Повишаване на образователните резултати на учениците от целевата група; 4. Ангажиране на родителите в образователния процес.

Дейности по проекта към Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Активиране на икономически неактивни лица; Мотивиране за активно поведение на пазара на труда; Наемане на трудови медиатори, мениджъри на случай и психолози; Включване в заетост; Подобряване достъпа до качествени социални и здравни услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги съгласно специфичните потребности на целевата група; Предоставяне на индивидуални консултации и социално-здравна медиация на представителите на целевите групи; Намаляване на бременностите в юношеската възраст, чрез провеждане на беседи с подрастващите и техните родители за начините за предпазване от нежеланата и ранна бременност; Обучаване на лица от уязвимите групи за техните права и задължения като пациенти. Насърчаване на семейното планиране; Пътуващ "Плейбек театър" – участие в дейността на младежи от различна етническа принадлежност, чрез активното им участие като актьори; Коледен оказион; Издаване на сборник с програми, интерактивни материали, тестове и ролеви игри за преодоляване на негативните стериотипи; Фестивал „От Ашиклар до Самуил” надиграване - традиционни танци, чрез участие на представители от различни етнически общности. 

   Гинекологичните прегледи и изследвания на 200 здравно неосигурени жени от уязвимите групи , в това число и роми ще включват гинекологични прегледи от лекар специалист акушер-гинеколог, ултразвукова диагностика на органите в малкия таз  и ехомамография(ехографско изследване на млечни жлези), цитонамазка (PAP тест) за скрининг на рака на маточната шийка с резултат.

  Профилактичните прегледи и изследвания на 300 здравно неосигурени лица от уязвимите групи, в това число и роми за откриване на сърдечно съдови заболявания и захарен диабет ще включват кардиологични прегледи от лекар специалист кардиолог, Електрокардиография, Ехокардиография, изследване на Пълна кръвна картина; Диференциална кръвна картина , АЛАТ, АСАТ, триглицериди, нископлътни липиди(LDL), общ холестерол и гликиран хемоглобин(HbA1c).

 Профилактични прегледи и изследвания на 100 здравно неосигурени мъже за откриване на заболявания на простата и бъбреците ще включват прегледи от лекар специалист уролог, ултразвукова диагностика на простата и бъбреци и изследване на простатно-специфичен антиген (PSA-общ) .

При откриване на заболявания  ще бъдат предписани съответните медикаменти, а при необходимост лицата ще бъдат насочени към лечебни заведения и специалисти за последващо лечение;

Дейности по проекта към Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж"

Допълнително обучение по български език за децата от ДГ "Радост" с. Владимировци и ДГ "Кокиче", с. Самуил, за които българският език не е майчин; Допълнителни занимания със застрашени от отпаданеот училище ученици от етническите малцинства в СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Самуил; Подобряване на образователната среда в детски градини и училища; Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния етап и за успешно завършване на средно образование; Насърчаване участието на родителите в образователния процес; Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност (включително, чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).; Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите малцинства в ОУ "Христо Ботев" - с. Владимировци, ОУ "Св. Паисий Хилендарски" - с. Хърсово и ОУ "Св. Климент Охридски" с. Желязковец; Библиотека за играчки и читателски клуб в населените места в Община Самуил; Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за децата и учениците от етническите малцинства и търсещи или получили международна закрила;


 Публикувано на 30.08.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил”

- за ментор - информация и документи изтеглете ТУК

Публикувано на 19.09.2019г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за удължаване на срока за ментор- информация и документи изтеглете ТУК


Публикувано на 29.05.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” 

 - за работник в библиотека - информация и документи изтеглете ТУК

Публикувано на 13.06.209г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за удължаване на срока за работник в библиотека- информация и документи изтеглете ТУК

Публикувано на 24.06.209г.

ОБЯВЛЕНИЕ

за удължаване на срока за работник в библиотека- информация и документи изтеглете ТУК


 

Публикувано на 01.07.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за удължаване на срока за работник в библиотека - информация и документи изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати за работник библиотека 1- изтеглете тук

Списък на допуснатите до интервю кандидати за работник библиотека 2- изтеглете тук

Списък на допуснатите до интервю кандидати за работник библиотека 3- изтеглете тук

Списък на класираните кандидати за работник библиотека 1- изтеглете тук

Списък на класираните кандидати за работник библиотека 2 - изтеглете тук

Списък на класираните кандидати за работник библиотека 3 - изтеглете тук


Публикувано на 25.04.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” 

- за общ работник - информация и документи изтеглете ТУК

Публикувано на 10.05.2019 г.

- Списък на допуснатите до интервю кандидати за общ работник - изтеглете тук


Публикувано на 08.03.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице/а по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” 

- за медиатор - информация и документи изтеглете ТУК

за кейс-мениджър - информация и документи изтеглете ТУК

за психолог - информация и документи изтеглете ТУК


 Публикувано на 11.04.2019 г.

Списък на допуснатите до интервю - кейс мениджър информация и документи изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю- трудови медиатори информация и документи изтеглете ТУК

 Удължение психолог информация и документи изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати кейс-мениджър - изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати трудови медиатори  - изтеглете ТУК

Удължен срок /от 19.04.2019г./ психолог информация и документи изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати - Психолог - изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати - психолог  - изтеглете ТУК


Публикувано на 11.11.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лице по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” 

 - за общ работник - информация и документи изтеглете ТУК


Публикувано на 02.12.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране на ментор по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” - информация и документи изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати - ментор - изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати - ментор - изтеглете ТУК


 Публикувано на 03.12.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” - за работник в библиотека - информация и документи изтеглете ТУК


 Публикувано на 13.12.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” - за работник в библиотека - информация и документи - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати - изтеглете ТУК


 Публикувано на 13.12.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” - за кейс-мениджър - информация и документи - изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати - изтеглете ТУК


 Публикувано на 02.01.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” - за работник в библиотека - информация и документи изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати - изтеглете ТУК

Списък на класираните кандидати - изтеглете ТУК


  Публикувано на 20.01.2020г.

О Б Я В А за К О Н К У Р С

относно набиране партньор НПО по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” - заповед - изтеглете ТУК


Публикувано на 12.05.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

за набиране и подбор на лица по проект „Социално-икономическа интеграция и подобряване на достъпа до образование на лица от уязвими групи в Община Самуил” за трудов медиатор - информация и документи изтеглете ТУК

Списък на допуснатите до интервю кандидати - изтеглете ТУК


 

 

 

 

 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.