Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 001 кметство ........... населено място С.БОГДАНЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙСЕЛ НИЯЗИЕВА МЛАДЕНОВА
АЙШЕ САЛИЕВА ХАСАНОВА
АЛИ МЕХМЕД МЕХМЕД
АХМЕД ГАЛИБ СЮЛЕЙМАН
АХМЕД НЕЖДЕТ АЛИ
БЕЛЧО АНГЕЛОВ ДАВИДОВ
ДАНАИЛ ИВАНОВ ДОКОВ
ДАУД СЕИД АЛИ
ЕМИНЕ ЕШРЕФ ГЕНЧТЮРК
ЕМИНЕ МУСТАФОВА АЗИЗОВА
ЕРДОГАН ГЮЧЛЮ
ЖАНА РОМАНОВА ХАРИЗАНОВА
ЗЕЛИХА ШУКРИ МЕХМЕД
ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ
МЕХМЕД ИСМАЙЛ ХАСАН
МИКЕРЕМ ШЕРИФ АЛИОСМАН
МИЛЕН ОГНЯНОВ ЙОСИФОВ
МУСТАФА МЕХМЕД ЯКУБ
МЮЕДЕТ ХАМДИ ЯКУБ
НЕСРИН НЕЗИР КЬОСЕ
НУРДЖАН САБРИ АЛИ
НУРХАН САЛИЕВ ФЕЙЗУЛОВ
СЕВДА ЕВГЕНИЕВА ЯКИМОВА
СЕВДА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
СЛАВЧО ЯНКОВ ЯКИМОВ
СУЗАНА СЛАВЧЕВА ШЕН
ТЕФИК ХЮСЕИН ИСМАИЛ
ФАТМЕ АЛИОСМАН ХАСАН
ХАЛИМЕ МЮМЮН АХМЕД
ХАСАН СЕЗГИН ХАСАН
ШАКИР ШАБАНОВ ХАСАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 002 кметство ........... населено място С.БОГОМИЛЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
АНЕЛИЯ АСЕНОВА ПАНАЙОТОВА
ГАЛИНА ИВОВА РАДКОВА
ГАЛИНА СТЕФАНОВА АНДРЕЕВА
ГЮЛХЕР МЕХМЕДОВА ИСМАИЛОВА
ДАНАИЛ ТИХОЛОВ АНАНИЕВ
ДИАНА БОРИСОВА ЕВТИМОВА
ЕВГЕНИ КАЛИНОВ ХРИСТОВ
ИСМЕТ МЕХМЕД БЕЛБЕР
МИТА НИКОЛОВА ПЕТРОВА
МИХАИЛ ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ
НЕЖДЕТ ХАКЪ ШЕФКЕТ
ПАВЛИНКА ПЕТРОВА СЪБЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА
ПЕТРАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
СЕВДА АНГЕЛОВА КУБРАТОВА
СЕВДА ТИХОЛОВА КЬОКСАЛАН
СЕВДАЛИН ИВАНОВ МИЛЕНОВ
СТЕФАН ДИМИТРОВ ПАНАЙОТОВ
ФИЛИП ЛЮБЕНОВ ЕВТИМОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 003 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКО БОРИСОВ МАРИНОВ
АЛИ ФАДЛИ АЛИ
АСЕН АСЕНОВ ЧАВДАРОВ
АХМЕД САЛИЕВ САЛИМОВ
АХМЕД ШАБАН АХМЕД
АХМЕТ ГЮВЕН
БЕДИХАН ВЕДАТОВ РЕМЗИЕВ
БЕРКАНТ ГЮВЕН
БЕХИЙЕ ГЮЗЕЛ
БОТЬО АНГЕЛОВ ГЕРГИНОВ
ГЮЛШЕН ХАБИЛ ОСМАН
ДАХИЛ СЕИД СЕИД
ЕМИНЕ ШАБАНОВА КАДИРОВА
ЕРГЮЛ ГЮВЕН
ЗЕХРА МЕХМЕД СЕЛИМАН
ИДАЕТ АХМЕД БЕДИХАН
ИЛКА ЗДРАВКОВА БАХАРОГЛУ
ИЛЯЙДА КУРТУЛУШ
ИСКРЕН БЛАГОЕВ ИЛИЕВ
ЙОДЖАН МИНЧЕВ ОГНЯНОВ
ЙОЗЛЕМ ДЖАХИТ ЕРОГЛУ
ЙОЗНУР МИНЧЕВА ОГНЯНОВА
КОРНЕЛИЯ ИГНАТОВА ФИЛИПОВА
КРЕМЕНА ЮЛИЕВА БОРИСОВА
МЕХМЕД БЕЙТУЛОВ ХАСАНОВ
МЕХМЕД ИСМАИЛ ХАСАН
МЕХМЕД САЛИМОВ КАДИРОВ
МЕХМЕД ХЮСЕИН СЕЛИМАН
НАЗИКЕ САБРИ ЕРОГЛУ
НЕВЗАТ АХМЕД ИБРЯМ
НЕЧМИЯ ОСМАН СЕЛИМ
НЕШКА ДЕСКОВА АНГЕЛОВА
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА АЛЕКОВА
ОСМАН СЮЛЕЙМАН ОСМАН
РОСЕН САВОВ МИХАЙЛОВ
РОСИЦА ХРИСТОВА МЛАДЕНОВА
РУСАН МАКСИМОВ АЛЕКОВ
САБРИ МЕХМЕД АХМЕД
САЛИХ ВАТАНСЕВЕР
СЕВДА БЛАГОЕВА ИЛИЕВА
СЕВДА КАРАМФИЛОВА МАКСИМОВА
СЕВДА РУМЕНОВА АЛЕКОВА
СЕВДА ХУБАНОВА АЙДЪН
ФАДЛИ АЛИ СЕЛИМАН
ФАТМЕ АХМЕД АХМЕД
ФАТМЕ МЕХМЕД СЕЛИМАН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 004 кметство ........... населено място С.ВЛАДИМИРОВЦИ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБТУЛА МЕХМЕД АБТУЛА
АНТОН МАРИНОВ РАДЕВ
БОЙКО МАРТИНОВ МАРТИНОВ
БЮРХАН АДЕМОВ НАЙМОВ
ВИЛДАН КЕМАЛ КЮЧЮКЛЕР
ГАЛИНА БИСЕРОВА ПИРИНСКА
ДЖЕВАТ КЕМАЛ ХАЛИД
ЕМИЛ ЙОСИФОВ МЛАДЕНОВ
ЗВЕЗДА ИГНАТОВА МАРТИНОВА
ИВЕЛИН СТОЯНОВ ИВАНОВ
КЕМАЛ ХАЛИД ТАХИР
МАРИЯНА АСЕНОВА РАДЕВА
СЕВДАЛИНА ФИЛКОВА КУТЛУ
СТИЛЯН АСЕНОВ ПРОДАНОВ
СЮЛЕЙМАН САЛИ СЮЛЕЙМАН
ФИЛИП МИЛЧЕВ ПИРИНСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 005 кметство ........... населено място С.ГОЛЯМА ВОДА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДИЛ ХЮСЕИН МУСА
АНЕТА АЛЕКСИЕВА ВЕЛИКОВА
АСЕН МЛАДЕНОВ ИЛИЕВ
АТАНАС МИЛЕНОВ СТЕФАНОВ
БАРЪШ ЙОЗТЮРК
ВЕЛИЧКА КОСТОВА ХРИСТОВА
ВЕСКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
ВЕСКА КОЛЕВА КУЦАРОВА
ГЕОРГИ СПАСОВ СТАНОЕВ
ГЕРГИНА СТАНЕВА ИЛИЕВА
ДЖЕЛИЛ ИБРЯМ ДЖЕЛИЛ
КРАСИМИРА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
МЕРТ ЙОЗТЮРК
МИТА ДИМОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ТОДОРОВА
НАТАЛИЯ РАДЕВА ЙОЗТЮРК
НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ВЕЛИКОВ
НИКОЛИНА СТАЛИНОВА КАМЕНОВА
САФИЕ ШЕРИФ МУСА
СТОЯН ИВАНОВ САМУИЛОВ
ТЕМЕНУЖКА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
ТОЛГА ОРМАНДЖЪ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 006 кметство ........... населено място С.ГОЛЯМ ИЗВОР

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ПЕНЕВ
РУМЕН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 007 кметство ........... населено място С.ЖЕЛЯЗКОВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕСЕЛА ХАРИЗАНОВА НЕДЕЛЧЕВА
ЕВТИМ ОГНЯНОВ НЕДЕЛЧЕВ
ЕРДИНЧ ДЖЕЛИЛОВ РЕДЖЕБОВ
ЗЕЙНЕБ ДЖЕЛИЛ МУСТАФА
ИБРАХИМ ЕБАЗЕР МУСТАФА
НУРИДИН МУСА МУСТАФА
СЕРВЕТ АЛИ МЕХМЕД
ТАНДЖЕР ИСМЕТ ТАХИР
ТЕОДОР МАРИАНОВ АНГЕЛОВ
ФЕРДИН АЛИ РАМАДАН
ХАНИФЕ САЛИ МУСТАФА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 008 кметство ........... населено място С.ЗДРАВЕЦ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙШЕ КАДИР ХАЛИЛ
АНЕЛИЯ МАРИНОВА ИГНАТОВА
БАСРИ МЮМЮН БАСРИ
БЕЙТУЛА ТЕФИК РЕДЖЕБ
БОРЯНА ДИМИТРОВА АНТОНОВА
ВАСИЛ ХРИСТОВ АНТОНОВ
ДАВИД ХАРАЛАНОВ ИГНАТОВ
ЕВГЕНИЯ ВАЛЕНТИНОВА ПОПОВА БОЗКУРТ
ЕДЖЕМ ХЮДАИМ ЯКУБ
ЗЕХРА МЕХМЕД ДЕЛИМЕХМЕД
ИСМАИЛ ЮСУФОВ АБТУЛЛОВ
МЕХМЕД ЯКУБ ДЕЛИМЕХМЕД
НАДЖИЕ ЯКУБ РЕДЖЕБ
РУЗИЕ ФЕВЗИ ЯКУБ
РУМЕН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
РУСИ МЛАДЕНОВ РАЙКОВ
СЕЛЯМИ ИСМАИЛОВ РАШИДОВ
ХЮДАИМ АХМЕД ЯКУБ
ЮКЮШ МЮВСЕЛОВА АБТУЛЛОВА
ЮЛИЯН ИСКРЕНОВ ЮЛИЯНОВ
ЮМЮРДЖАН РЕДЖЕБОВА КУШЧУ
ЯКУБ БЕЙТУЛА ТЕФИК

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 009 кметство ........... населено място С.КРИВИЦА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА АСИЕВА МИРОВА
АНЕЛИЯ БОЯНОВА СТОЯНОВА
БОНА СИМЕОНОВА МИРЧЕВА
ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ХРИСТОВ
ГАЛИНА КАМЕНОВА АВРАМОВА
ДЕЯН НЕВЕНОВ ДАВИДОВ
ДИМИТРИЧКА ЕНЧЕВА СТАМАТОВА
ЕСРА ГЮЧЛЮ
МЕРТ ДЖАН ШЕН
МИЛАНКА АЛЕКСАНДРОВА ДАЧЕВА
НАДЕЖДА МЛАДЕНОВА ШЕН
НЕВЕН ДАВИДОВ ДАВИДОВ
РУМЕН МЛАДЕНОВ АВРАМОВ
СЕВГЮЛ НЕФИЗЕ КЯЗИМ
СЕРВЕТ ХЮСЕИН АХМЕТ
СИНАН МЕДИНЕВ КЯМИЛОВ
ТОДОР АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ
ФИЛИПА САВОВА СЛАВКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 010 кметство ........... населено място С.НОЖАРОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АДРИАН СИМЕОНОВ ЩЕРЕВ
АЛИ САЛИ САЛИ
АНА ИЛИЕВА АЛЕКСИЕВА
АНЕЛИЯ ИВАНОВА САВОВА
АНЕЛИЯ РАДЕВА АСЕНОВА
АНКА ИВАНОВА САВОВА
АФИЗЕ ИСМАИЛ АРИФ
БИЛЯЛ САЛИ БИЛЯЛ
БИЛЯН РУСАНОВ РУСАНОВ
ВИЛДАН РУФИ МЕХМЕД
ВИЛДАН ХИДАЕТ АХМЕД
ГАФУР МЕХМЕД ГАФУР
ДИМИТЪР МАРИНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕВГЕНИЯ АТАНАСКИЕВА СТОЯНОВА
ЕМИЛ АСЕНОВ КЕРАНОВ
ЕМИЛ ИЛИНОВ МАРТИНОВ
ЕМИЛ МИЛЕНОВ АЛЕКСИЕВ
ЕМИЛИЯ АЛИПИЕВА БЕКИР
ЕМИНЕ ФЕВЗИ МЮСТЕДЖЕБ-ГАФУР
ЕМИНЕ ЮСУФ ИБРЯМ
ЕРДИНЧ ТЕФИК ИБРЯМ
ЗЮЛФИЕ ЗАКИР САЛИ
ИСМЕТ ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ЙОЗДЖАН ЕМБИЕВ РЮСТЕМОВ
КЕМАЛ ХЮСЕИН САЛИ
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ПЕТКОВА
МЕДИНЕ ХАСАН ОСМАН
МЕТИН ХЮСЕИН ХАЛИЛ
НАДЕЖДА КИРЧОВА ИВАНОВА
НЕШЕ НЕДЖАТИ ИБРЯМ
НИАЗИ АЛИЕВ МУСТАФОВ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВ БОЖИЛОВ
НИКОЛИНА СТОЯНОВА ИВАНОВА
РУСАН РУСАНОВ АСЕНОВ
САЛИ РАМИС ИБРЯМ
САНИЕ РЕДЖЕБОВА МУСТАФОВА
СЕЗГИН ХЪКМЕТ ОСМАН
СЕЛЯТИН ЗЕЙФУЛА ХЮСЕИН
СТОЙКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА
ТОДОРКА ДЕМИРОВА КАЛУДОВА
ХЪКМЕТ РАМАДАН МЕХМЕД
ШЕРАФЕТ САЛИ АРИФ
ЮКЕ ШЕРИФ РЕДЖЕБ
ЮМЕР САЛИ САЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 011 кметство ........... населено място С.ПЧЕЛИНА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛИ ОСМАН БОШНАК
АНА РУСЕВА НЕЙЧЕВА
ГАБРИЕЛА РОСИЦОВА ГАНЧЕВА
ГАЛИН МЛАДЕНОВ ЧАВДАРОВ
ГЮРАЙ РЕДЖЕБ АКИФ
ДИМИТРИНА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА
ДИМИТРИЧКА ДЕНЕВА ГЕОРГИЕВА
ЕВШЕН ЮСУФ АКИФ
ИСМЕТ АКИФ ИБРЯМ
МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
МАРИЯНА ДАНАИЛОВА ОГНЯНОВА
МИНКА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
НАДЖИ МЕХМЕД ЮМЕР
НАЗМИ ГАЛИБОВ КАБИЛОВ
НАТАЛИЯ НЕЙЧЕВА БЛАГОЕВА
НЕВЕН САБИНОВ ОГНЯНОВ
НЕЙЧО БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
НЕЛИ РУСЕВА АЛИПИЕВА-ЧАВДАРОВА
ПАВЛИНА СЛАВЕВА ВАРДАРОВА
ПЕТЯ ВЕЛИКОВА ГАРВАНОВА
РОЗА ЗЛАТКОВА АНГЕЛОВА
СЕБИЛЕ НУРИ ЮЛИЯНОВА
СЕВДА ОГНЯНОВА МАРИНОВА
СЕВДАЛИН МАРТИНОВ НЕЙЧЕВ
СЕЙИДЕ ЕМИЛОВА МАРИНОВА ЮДЖЕЕР
ФЕИМ ФЕРАХИМ АЛИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 012 кметство ........... населено място С.КАРА МИХАЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АТАНАС НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 013 кметство ........... населено място С.ХУМА

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АБДУРАХИМ САЛИЕВ АБДУРАХИМОВ
БЕЙТУЛА АЛИЕВ АЛИЕВ
ДАЛГА АЛИ САЛИЕВ
ДЖАНСУ ХЮСЕИН РАШИД
ДЖЕМИЛЕ РУФАДОВА МЕХМЕДОВА
КАДРИЕ АЛИ ЕТЕМ
ЛЮТФИ НЕДЖАТИН ЛЮТФИ
МЮЗЕЯМ САЛИЕВА СЮЛЕЙМАНОВА
НЕДЖАТИН ЛЮТФИ ЕТЕМ
РЕНА ДАФИНОВА ДЕНЧЕВА
СЮЛЕЙМАН МУСОВ СЮЛЕЙМАНОВ
ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ЮНАЛ БЕЙТУЛОВ АЛИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 014 кметство ........... населено място С.ХЪРСОВО

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ВЕЛИКО ВАСИЛЕВ СИМЕОНОВ
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ЦАНКОВ ДРАГОМИРОВ
МАРИН ХРИСТОВ МАРИНОВ
НИКОЛИНА БАНКОВА ВАСИЛЕВА
ПАВЛИНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 015 кметство ........... населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА САФРИД САУЛ
АЛТАН ЛЮТФИ ИСМАИЛ
АНЕЛИЯ СЛАВКОВА АТАНАСОВА
БАХТИШЕН САЛИ АХМЕД
ВИКТОРИЯ ЕТЕЛКОВА АНДОНОВА
ВИОЛЕТА ФИЛИПОВА АНДРЕЕВА
ГИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА
ГЮЛТЕН СЪДКЪ АЛИ
ГЮЛШАДИЕ ЮСМЕНОВА ХАСАНОВА
ДАНАИЛ АТАНАСОВ АСЕНОВ
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА
ДИМКА МИЛЕНОВА ВАСИЛЕВА
ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
ЕМИЛИЯ МАРИНОВА ОГНЯНОВА
ЕРГИН МЕХМЕДАЛИ АЛИ
ЕРХАН МЮМЮН МЕХМЕД
ЕЮБ МУСТАФА АЛИ
ЗИКРИЯ ХЮСНЮЕВА ЗЕКЕРИЕВА
ЗЮВЕЙДЕ АЛИЕВА ДЖАФЕРОВА
ИБРАХИМ СЪДКЪ БАСРИ
ИВАН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
ИВАН ПЕТРОВ ДОЙЧОВ
ИНДЖИХАН ФЕВЗИ ИСМАИЛ
ИРФАН ИСМАИЛОВ ТЕФИКОВ
ЛИЛЯНА НЕНКОВА ОБРЕТЕНОВА
МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА НЕНОВА
МАРИЕТА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МЕНСУР РУЖДИ РУШИД
МИЛЕНА АНДРЕЕВА АНДРЕЕВА
МИНКА РУМЯНОВА НИКОЛОВА
МИРОСЛАВА МАНУШЕВА ИСКРЕНОВА
МОХАРЕМ ИБРАИМ АЛИ
МУТАЛИБ МЕХМЕД АЛИ
МУХАРЕМ ЮСУФ АХМЕД
НАДКА АНГЕЛОВА ДАНАИЛОВА
НАЗИНЕ ХЮСЕИНОВА ЧАУШЕВА
НЕВГЮЛ САБРИ БАСРИ
НЕВИН МЕХМЕД АХМЕД
НЕЗАБРАВКА ТОДОРКОВА СТАНЧЕВА
НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ИГНАТОВ
НИНА ТОДОРОВА ТРОЙЧЕВА
НИНА ХУБАНОВА ЯНАКИЕВА
НУРТЕН СЮЛЕЙМАНОВА МУСТАФОВА
ОГУЗ АЛП МУТЛУ
ОЗДЖАН МУХАРЕМ ЮСУФ
ПАКИЗЕ МУТАЛИБ ИСМАИЛ
ПЕНКА МИНКОВА НЕДЕЛЧЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАЗАРОВА
РАЙНА ЕФТИМОВА ЯКИМОВА
РАЙНА СПАСОВА МИНЧЕВА
РАХМИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
РЕВАСИЯ ЕШРЕФ АЗИЗ
РОСИЦА ПЕТРОВА ПЕТРОВА
РУМЕН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ
СВЕТЛА МАРГАРИТКОВА ПАВЛОВА
СЕВДАН ФИЛИПОВ МИЛЕНОВ
СЕВИНЧ БАСРИЕВА ОНАРАН
СЕЗЕН ОСМАНОВА АЛИЕВА
СИБЕЛ СЕБАЙДИН ЕРДЕМ
СИЙКА МИЛКОВА КИРИЛОВА
СЛАВЯНКА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА
СУНАЙ ХАЛИЛОВ БАСРИЕВ
ТОДОРКА ИВАНОВА ДРАШКОВА
ФАТМЕ ХЮСЕИН ХЮСМЕН
ХАЛИМЕ АХМЕД АХМЕД
ХЕРМИНА НЕВЕНКОВА ПРАМАТАРОВА
ЦЕЦА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА КУРТЕВА
ЯНКА ИЛИЕВА ЯНКОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
от избирателните списъци в изборите за
народни представители на 9 юни 2024 г.
(чл. 39, ал. 1 ИК)
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област РАЗГРАД Община САМУИЛ
секция № 016 кметство ........... населено място С.САМУИЛ

адрес на избирателна секция ...................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Собствено, бащино и фамилно име
-----------------------------------------------------------------------------------------------
АЙБЕРК ДЖАН ЕРДЕМ
АЙНУР РЕДЖЕБОВА МЕХМЕДОВА
АЙШЕГЮЛ АЛИ ХАШИМ
АТЪФ МУСАМЕДИН ИБРЯМ
АХМЕД МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ
БЕЙТИ АХМЕДОВ МЕХМЕДОВ
ВАХИДИН ХАСАНОВ МУСТАФОВ
ИСКРЕН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
ИСМАИЛ ШАБАНОВ ИСМАИЛОВ
КАТЯ РУСЕВА МИНЧЕВА
МАЯ МАКСИМОВА МАРИНОВА
НАЛЯН ЕРДЕМ
НЕДЖИБЕ МЕХМЕДОВА ХАМДИЕВА
НУРБИН ИДРИЗ МЕХМЕД
РУМЕН ТЕОДОРОВ МИНЧЕВ
СИБЕЛ РЕДЖЕБ ИБРАИМ
ХАЛЕ ЧАЛЪШКАН
ЮЛИЯ РАДОСЛАВОВА МЕХМЕД

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.