Съобщения и обявления

 


ПУБЛИКУВАНО НА 14.05.2024г. 

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 625 от 14.05.2024г.

      Община с. Самуил, област Разград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 10.142 по протокол № 10 от редовно заседание на 26.04.2024г. на Общинския съвет – с. Самуил, е одобрен ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура за външно електрозахранване на електрически кабел средно напрежение от трафопост 20/0,4 кV за фотоволтаична електроцентрала 660 kW в имот 30630.40.53 до електропровод „Ножарово“ 20кV в землището на с. Здравец, община Самуил. Трасето на кабела започва от стълб на ЕП 20кV „Ножарово“, преминава в изкоп през ПИ 30630.35.35 – полски път, публична общинска собственост, с дължина 193 м и сервитут 762 кв. м, пресича чрез хоризонтален сондаж местен асфалтов път – ПИ 30630.40.56, и достига до ПИ 30630.40.53. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването на обявлението за решението в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община с. Самуил пред Административния съд - Разград.

      Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 42 от 14.05.2024г. - изтеглете ТУК

 От общината:

 „ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 09.05.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 604 от 09.05.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №294 от 08.05.2024г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 7 по регулационния план на с.Пчелина с ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ в кв.7 и част от площадното пространство с ОТ 15-16-17-18 по регулационния план на с. Пчелина (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 58877.501.320 и 58877.501.313), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХV-320 и ХVІ-313 с предназначение за „обществено обслужване“ в квартал 7 и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 08.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 597 от 08.05.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 292 от 08.05.2024г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 79 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от части от УПИ І-465, ІІ-464, ХVІІІ-464, ХІХ-465, ХХ-465, ХХІІ-466 и ХХІІІ-466 в кв. 79 по регулационния план на с. Самуил (а по кадастрална карта – част от поземлен имот с идентификатор 65276.501.465), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ХХІV-4861 и ХХV-4862 в кв. 79 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 02.05.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 578 от 02.05.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 277 от 02.05.2024г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 12 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-64, ІІІ-64, ІV-64, V-64 и VІ-64 в кв.12 по регулационния план на с.Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.307), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ХІІ-1101, ХІІІ-1102 и ХІV-1103 в кв. 12 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


ПУБЛИКУВАНО НА 22.04.2024г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 536 от 22.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 79 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от части от УПИ І-465, ІІ-464, ХVІІІ-464, ХІХ-465, ХХ-465, ХХІІ-466 и ХХІІІ-466 в кв. 79 по регулационния план на с. Самуил (а по кадастрална карта – част от поземлен имот с идентификатор 65276.501.465), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХХІV-4861 и ХХV-4862 в кв. 79 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


 ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 532 от 19.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 и чл.15, ал.6 от ЗУТ съобщава на заявителите, че със Заповед № 255 от 18.04.2024г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 38 по ПУП-ПР на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІV-293 и V-292 в кв. 38 по регулационния план на с. Хърсово (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 77579.501.293 и 77579.501.292), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ІV-293 и V-292 в кв. 38 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти и предварителния договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” .

     Съгласно чл.15, ал.6 от ЗУТ заповедта за одобряване влиза в сила с издаването й.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 533 от 19.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 256 от 18.04.2024г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 20 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-96 в кв. 20 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.1045), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ІІІ-1098 с предназначение за „производствени и складови дейности“ и ІV-1099 за „озеленяване“ в квартал 20 и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2024г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 534 от 19.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 257 от 18.04.2024г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 32 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-249 в кв. 32 по регулационния план на с. Желязковец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 29218.501.249), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ХІІ-603 и ХІІІ-604 в кв. 32 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


ПУБЛИКУВАНО НА 16.04.2024г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 507 от 16.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 12 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-64, ІІІ-64, ІV-64, V-64 и VІ-64 в кв.12 по регулационния план на с.Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.307), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХІІ-1101, ХІІІ-1102 и ХІV-1103 в кв. 12 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 03.04.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 456 от 03.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №200 от 03.04.2024г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 79 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от части от УПИ І-465, ІІ-464, ХVІІІ-464, ХІХ-465, ХХ-465, ХХІІ-466 и ХХІІІ-466 в кв. 79, част от улица с ОТ 194-195 и части от УПИ ІІ-466, ІІІ-465, ІV-465, V-463 и VІІ-466 в кв. 82 по регулационния план на с. Самуил (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 65276.501.465), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХХІV-4861 и ХХV-4862 в кв. 79 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 03.04.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 457 от 03.04.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №202 от 03.04.2024г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 12 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-64, ІІІ-64, ІV-64, V-64 и VІ-64 в кв.12 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.307), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХІІ-1101, ХІІІ-1102 и ХІV-1103 в кв. 12 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 18.03.2024г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 394 от 18.03.2024г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 20 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-96 в кв. 20 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.1045), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІІІ-1098 с предназначение за „производствени и складови дейности“ и ІV-1099 за „озеленяване“ в квартал 20 и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 07.03.2024г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 324 от 07.03.2024г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 32 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-249 в кв. 32 по регулационния план на с. Желязковец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 29218.501.249), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХІІ-603 и ХІІІ-604 в кв. 32 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2024г. 

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 296 от 01.03.2024г.

      Община с. Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план на техническата инфраструктура за външно електро-захранване на електрически кабел средно напрежение от трафопост 20/0,4 кV за фотоволтаична електроцентрала 660 kW в имот 30630.40.53 до електропровод „Ножарово“ 20кV в землището на с. Здравец, община Самуил. Трасето на кабела започва от стълб на ЕП 20кV „Ножарово“, преминава в изкоп през ПИ 30630.35.35 – полски път, публична общинска собственост, с дължина 193 м и сервитут 762 кв. м, пресича чрез хоризонтален сондаж местен асфалтов път – ПИ 30630.40.56, и достига до ПИ 30630.40.53. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”.

      Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 18 от 01.03.2024г. -изтеглете ТУК

 От общината:

 „ТСУ”

от търговище Проект на ПУП-Парцеларен план - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 29.02.2024г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 289 от 29.02.2024г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №95 от 28.02.2024г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 20 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-96 в кв. 20 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.1045), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІІІ-1098 с предназначение за „производствени и складови дейности“ и ІV-1099 за „озеленяване“ в квартал 20 и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 13.12.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1628 от 13.12.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 845 от 13.12.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 74 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв.74 по регулационния план на с. Самуил и ПИ с идентификатор 65276.88.9 по КККР на с. Самуил, се обособяват нови урегулирани поземлени имоти ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ-4842 в кв.74 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 11.12.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1615 от 11.12.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 842 от 08.12.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 52 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-377, ІІ-377 и ІІІ-377 в кв. 52 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.377, 04666.501.522 и 04666.501.523), се обособява нов урегулиран поземлен имот с номер ХІІ – 694 в кв.52 с режим на устройство „Смесена производствена-складова обществено-обслужваща устройствена зона“ (Соп).

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 11.12.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1616 от 11.12.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 841 от 08.12.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за част от квартал 52 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІХ-377, Х-377 и ХІ-377 в кв. 52 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.513, 04666.501.514 и 04666.501.521), се обособява нов урегулиран поземлен имот с номер ХІІІ – 695 в кв.52 с режим на устройство „Смесена производствена-складова обществено-обслужваща устройствена зона“ (Соп).

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


ПУБЛИКУВАНО НА 21.11.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1517 от 21.11.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 2.009 по протокол № 2 от редовно заседание на 13.11.2023г. Общински съвет-Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на електрически кабел Средно напрежение от Трафопост 20/0,4кV за Фотоволтаична електроцентрала 660kW в имот 30630.40.53, до Електропровод „Ножарово“ 20кV, в землището на с. Здравец, община Самуил, област Разград. Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие със ЗУТ и техническото задание по чл.125 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 06.11.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1443 от 06.11.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 38 по ПУП-ПР на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІV-293 и V-292 в кв. 38 по регулационния план на с. Хърсово (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 77579.501.293 и 77579.501.292), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІV-293 и V-292 в кв. 38 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти и предварителния договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 19.10.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1375 от 19.10.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №703 от 18.10.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 32 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-249 в кв. 32 по регулационния план на с. Желязковец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 29218.501.249), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХІІ-603 и ХІІІ-604 в кв. 32 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 11.10.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1340 от 11.10.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 689 от 11.10.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ І в кв. 48 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.867), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера VІ-1092 и VІІ-1093 в кв. 48 с предназначение за „Производствени и складови дейности“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 10.10.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1333 от 10.10.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 683 от 10.10.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 89 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ Х-575 и ХІ-575 в кв. 89 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.575), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ХХІІІ-1094 и ХХІV-1095 в кв. 89 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


ПУБЛИКУВАНО НА 05.10.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1319 от 05.10.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №665 от 05.10.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 38 по ПУП-ПР на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІV-293 и V-292 в кв. 38 по регулационния план на с. Хърсово (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 77579.501.293 и 77579.501.292), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІV-293 и V-292 в кв. 38 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти и предварителния договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 28.09.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1259 от 28.09.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 659 от 28.09.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 14 по ПУП-ПР на с. Здравец с ЕКАТТЕ 30630, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІа - 76 в кв. 14 по регулационния план на с. Здравец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 30630.40.140), се обособява нов урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-140 в кв.14 с предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


ПУБЛИКУВАНО НА 26.09.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1186 от 26.09.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ І в кв. 48 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.867), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера VІ-1092 и VІІ-1093 в кв. 48 с предназначение за „Производствени и складови дейности“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 25.09.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1183 от 25.09.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 89 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ Х-575 и ХІ-575 в кв. 89 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.575), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХХІІІ-1094 и ХХІV-1095 в кв. 89 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземления имот.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 25.09.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1176 от 25.09.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №564 от 19.09.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 89 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ Х-575 и ХІ-575 в кв. 89 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.575), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХХІІІ-1094 и ХХІV-1095 в кв. 89 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземления имот.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 04.09.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1089 от 04.09.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 14 по ПУП-ПР на с.Здравец с ЕКАТТЕ 30630, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІа - 76 в кв. 14 по регулационния план на с. Здравец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 30630.40.140), се обособява нов урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІ-140 в кв.14 с предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземления имот.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 31.08.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1060 от 31.08.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №522 от 30.08.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 14 по ПУП-ПР на с. Здравец с ЕКАТТЕ 30630, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІа - 76 в кв. 14 по регулационния план на с. Здравец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 30630.40.140), се обособи нов урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІ-140 в кв.14 с предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземления имот.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 25.08.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1032 от 25.08.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за част от квартал 52 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІХ-377, Х-377 и ХІ-377 в кв. 52 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.513, 04666.501.514 и 04666.501.521), се обособява нов урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІІ – 695 в кв.52.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПРЗ - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 25.08.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1033 от 25.08.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 52 по ПУП-ПРЗ на с.Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-377, ІІ-377 и ІІІ-377 в кв. 52 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.377, 04666.501.522 и 04666.501.523), се обособява нов урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІ – 694 в кв.52.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


 ПУБЛИКУВАНО НА 25.07.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 895 от 25.07.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 466 от 25.07.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор 77517.54.241 в местността „КАНАЛДИБИ“ по кадастралната карта на с. Хума, ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване“ (Жм).

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 19.07.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 872 от 19.07.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 454 от 19.07.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за квартал 50А по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ І – за „озеленяване“, УПИ ІІ - за „джамия“ в кв.50А, предвидената улица с ОТ 70-71 и УПИ VІІ- за „училище“ в кв. 27 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.185, 04666.501.244 и 04666.501.624), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера І – 624 за „озеленяване“ в кв.50А, ІІ – 244 за „джамия“ в кв. 50А и VІІ-185 за „училище“ в кв. 27 и две нови улици: улица с ОТ 70А-87 и улица с ОТ 71А-71.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ"


 ПУБЛИКУВАНО НА 19.07.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 871 от 19.07.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 453 от 19.07.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 38 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-148 в кв. 38 по регулационния план на с. Желязковец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 29218.501.148), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ІХ-601 и Х-602 в кв. 38 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 10.07.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 837 от 10.07.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77517.54.241 в местността „КАНАЛДИБИ“ по кадастралната карта на с. Хума, ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, с режим на устройство „Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване“ (Жм).

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за  ПУП-ПЗ - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 03.07.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 810 от 03.07.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за квартал 50А по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ І – за „озеленяване“, УПИ ІІ -  за „джамия“ в кв. 50А, предвидената улица с ОТ 70-71 и УПИ VІІ- за „училище“ в кв. 27 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.185, 04666.501.244 и 04666.501.624), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера І – 624 за „озеленяване“ в кв.50А, ІІ – 244 за „джамия“ в кв. 50А и VІІ-185 за „училище“ в кв. 27 и две нови улици: улица с ОТ 70А-87 и улица с ОТ 71А-71, и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 22.06.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 774 от 22.06.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 61.945 по протокол № 61 от редовно заседание на 14.06.2023г. Общински съвет-Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 77517.54.241 в местността „КАНАЛДИБИ“ по кадастралната карта на с. Хума, ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, с режим на устройство „Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояване“ (Жм) със следните устройствени показатели: П застр – макс. 60%; К инт – макс. 1,2; П озел – мин. 40% и Н макс – 10м. Проектът да се изработи в съответствие със Закона за устройство на територията, Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, техническото задание по чл.125 от ЗУТ и ОУП на Община Самуил.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 21.06.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 769 от 21.06.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 38 по ПУП-ПРЗ на с.Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-148 в кв. 38 по регулационния план на с. Желязковец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 29218.501.148), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІХ-601 и Х-602 в кв. 38 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 01.06.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 672 от 01.06.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №251 от 31.05.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 38 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-148 в кв. 38 по регулационния план на с. Желязковец (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 29218.501.148), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІХ-601 и Х-602 в кв. 38 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 18.05.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 630 от 18.05.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №239 от 17.05.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за квартал 50А по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ І – за „озеленяване“, УПИ ІІ - за „джамия“ в кв. 50А, предвидената улица с ОТ 70-71 и УПИ VІІ- за „училище“ в кв. 27 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 04666.501.185, 04666.501.244 и 04666.501.624), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера І – 624 за „озеленяване“ в кв.50А, ІІ – 244 за „джамия“ в кв. 50А и VІІ-185 за „училище“ в кв. 27 и две нови улици: улица с ОТ 70А-87 и улица с ОТ 71А-71, и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 04.04.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 481 от 04.04.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 193 от 04.04.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПР на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-347 и Х-347 в кв. 48 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 04666.501.347), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ІІ-693 с предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)“ и Х-692 в кв. 48 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 30.03.2023г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 459 от 30.03.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 187 от 29.03.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 24 по регулационния план на с. Хума с ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-89 и ІІ-89 в кв. 24 по регулационния план на с. Хума (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 77517.501.89 и 77517.501.218), се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти с номера І-89 и ІІ-218 в кв. 24 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 15.03.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 387 от 15.03.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 164 от 15.03.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 20 по регулационния план на с. Кара Михал с ЕКАТТЕ 36333, община Самуил, област Разград, като от УПИ V-51 и VІ-51 в кв. 20 по регулационния план на с. Кара Михал (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 36333.501.51 и 36333.501.262), се обособява нов урегулиран поземлен имот с номер ХІІ-486 в кв. 20 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 15.03.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 388 от 15.03.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 165 от 15.03.2023г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІІ-284 и VІІІ-284 в кв. 42 по регулационния план на с. Самуил (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 65276.501.284), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера VІІ-285 и VІІІ-286 в кв. 42 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 14.03.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 380 от 14.03.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 24 по регулационния план на с. Хума с ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-89 и ІІ-89 в кв. 24 по регулационния план на с. Хума (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 77517.501.89 и 77517.501.218), се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера І-89 и ІІ-218 в кв. 24 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 319 от 01.03.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІІ-284 и VІІІ-284 в кв. 42 по регулационния план на с. Самуил (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 65276.501.284), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера VІІ-285 и VІІІ-286 в кв. 42 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 15.02.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 251 от 15.02.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 20 по регулационния план на с. Кара Михал с ЕКАТТЕ 36333, община Самуил, област Разград, като от УПИ V-51 и VІ-51 в кв. 20 по регулационния план на с.Кара Михал (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 36333.501.51 и 36333.501.262), се обособява нов урегулиран поземлен имот с проектен номер ХІІ-486 в кв. 20 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2023г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 189 от 02.02.2023г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПР на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-347 и Х-347 в кв. 48 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 04666.501.347), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІІ-693 с предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична инсталация“ и Х-692 в кв. 48 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти..

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 02.02.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 190 от 02.02.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №63 от 02.02.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 42 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІІ-284 и VІІІ-284 в кв. 42 по регулационния план на с. Самуил (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 65276.501.284), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера VІІ-285 и VІІІ-286 в кв. 42 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 19.01.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 134 от 19.01.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №41 от 18.01.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПР на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-347 и Х-347 в кв. 48 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 04666.501.347), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІІ-693 с предназначение „за безвредни производствени дейности – фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ)“ и Х-692 в кв. 48 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 13.01.2023г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 116 от 13.01.2023г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №22 от 11.01.2023г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 24 по регулационния план на с. Хума с ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-89 и ІІ-89 в кв. 24 по регулационния план на с. Хума (а по кадастрална карта - поземлени имоти с идентификатори 77517.501.89 и 77517.501.218), се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 23.11.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1521 от 23.11.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 837 от 23.11.2022г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 98 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-428 в кв. 98 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.829), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ХLІІІ-1086 и ХLІV-1087 в кв. 98 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 12.10.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1343 от 12.10.2022г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 98 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-428 в кв. 98 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.829), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХLІІІ-1086 и ХLІV-1087 в кв. 98 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 29.09.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1249 от 29.09.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №708 от 28.09.2022г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за част от квартал 98 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ VІ-428 в кв. 98 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.829), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХLІІІ-1086 и ХLІV-1087 в кв. 98 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 28.09.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

1230 от 28.09.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 709 от 28.09.2022г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-348 и ІХ-348 в кв. 48 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 04666.501.348), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с номера ІІІ-691 и ІХ-690 в кв. 48 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”ПУБЛИКУВАНО НА 20.05.2022г.

ДО

БЮЛЕНТ С. Ш.

7454 С. САМУИЛ, ОБЩИНА САМУИЛ

УЛ. „ЦАР КАЛОЯН“ № 17

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

622 от 20.05.2022г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.196, ал.4 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №275 от 20.05.2022г. на Кмета на Община Самуил е одобрен протокол №1 от 18.05.2022г. на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ при община Самуил, назначена със заповед №230 от 20.05.2021г. и е наредено в интерес на сигурността, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите неподходящото по местонахождение и разположение канализационно съоръжение от ПВЦ тръби ф110 с дължина около 40 м, положен в изкоп с дълбочина около 75см, от съществуващата сграда, собственост на Б. С. Ш., през УПИ ІІ-за жилищни нужди и обществено обслужване и УПИ ІІІ- за пазар за селскостопанска продукция в кв.86 по регулационния план на с. Самуил, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-112/07.12.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК - поземлени имоти с идентификатори 65276.501.756 и 65276.501.4855, собственост на Община Самуил до съществуващите канализационни съоръжения, собственост на Община Самуил, изградени за собствени нужди, намиращ се в с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ в УПИ ІІ-за жилищни нужди и обществено обслужване и УПИ ІІІ - за пазар за селскостопанска продукция в кв.86 по регулационния план на с. Самуил, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед № РД-18-112/07.12.2021 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК - поземлени имоти с идентификатори 65276.501.756 и 65276.501.4855, собственост на Община Самуил, да бъде премахнато от собственика за негова сметка в едномесечен срок след влизане в сила на заповедта.

      Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ, като съгласно чл.217, ал.1, т.9 от ЗУТ подадената жалба не спира изпълнението й.


ПУБЛИКУВАНО НА 12.05.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 564 от 12.05.2022г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-348 и ІХ-348 в кв. 48 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 04666.501.348), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІІІ-691 и ІХ-690 в кв. 48 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 20.04.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

509 от 20.04.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №227 от 20.04.2022г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 48 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-348 и ІХ-348 в кв. 48 по регулационния план на с. Богданци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 04666.501.348), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ІІІ-691 и ІХ-690 в кв. 48 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 19.04.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 503 от 19.04.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 225 от 19.04.2022г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 29 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-278, ХІІ-279, ХІІІ-279, ХІV-275 и ХV-275 в кв. 29 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.278), се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с №№ ХVІ-1084 и ХVІІ-1085 в кв. 29 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 12.04.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 482 от 12.04.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 214 от 12.04.2022г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ №І-за „Спорт и атракции“ в кв. 34 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се обособяват десет нови урегулирани поземлени имоти с №№ ІІ, ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ за „Обществено и делово обслужване“ и един нов УПИ № І за „Спорт и атракции“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 12.04.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 483 от 12.04.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 213 от 12.04.2022г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Пазар за селскостопанска продукция“ в кв. 86 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти №І и ІV за „Обществено и делово обслужване“ и един нов УПИ №ІІІ за „Пазар за селскостопанска продукция“ в кв. 86, а издадените части на УПИ се присъединяват към улицата с ОТ 66-67-230.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 28.03.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 401 от 28.03.2022г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 29 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-278, ХІІ-279, ХІІІ-279, ХІV-275 и ХV-275 в кв. 29 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.278), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХVІ-1084 и ХVІІ-1085 в кв. 29 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

  от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 21.03.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 381 от 21.03.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №179 от 21.03.2022г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 29 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-278, ХІІ-279, ХІІІ-279, ХІV-275 и ХV-275 в кв. 29 по регулационния план на с. Владимировци (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.278), се обособят нови урегулирани поземлени имоти с проектни номера ХVІ-1084 и ХVІІ-1085 в кв. 29 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 14.03.2022г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 349 от 14.03.2022г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 74 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв.74 по регулационния план на с. Самуил и ПИ с идентификатор 65276.88.9 по КККР на с. Самуил, се предвижда да се обособят нови урегулирани поземлени имоти ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ-4842 в кв.74 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 04.03.2022г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 303 от 04.03.2022г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №131 от 04.03.2022г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от квартал 74 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІХ, Х, ХІ и ХІІ в кв.74 по регулационния план на с. Самуил и ПИ с идентификатор 65276.88.9 по КККР на с. Самуил, се обособят нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и регулационните линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлените имоти.

От Общината:

„ТСУ”


 

ПУБЛИКУВАНО НА 03.12.2021г.

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1603 от 03.12.2021г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ №І-за „Спорт и атракции“ в кв. 34 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се предвижда да се обособят десет нови урегулирани поземлени имоти за обществено и делово обслужване и един нов УПИ за „Спорт и атракции“.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПРЗ - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 03.12.2021г.

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1601 от 03.12.2021г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Пазар за селскостопанска продукция“ в кв. 86 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се предвижда да се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за обществено и делово обслужване и един нов УПИ за „Пазар за селскостопанска продукция“, а издадените части на УПИ се присъединят към улицата с ОТ 66-67-230.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 10.09.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1150 от 10.09.2021г.

     Община с. Самуил, област Разград, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 29.527 по протокол № 29 от 16.08.2021г. от редовно заседание на Общинския съвет – Самуил, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 кV, захранващ трафопост в поземлен имот с идентификатор 04741.42.305 в м. Куфалъ в землището на с. Богомилци, община Самуил, област Разград, преминаващо през следните имоти: ПИ 04741.42.220 – насип, насипище, частна общинска собственост, и ПИ 04741.42.154 – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост. Дължината на трасето е 103,50 м с определена сервитутна ивица по 2.00м осово от двете страни. Общо сервитутът е 414 кв.м. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересуваните лица могат да го обжалват чрез Община Самуил пред Административния съд - Разград.

     Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 75 от 10.09.2021г.

От общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 09.09.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1143 от 09.09.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №685 от 08.09.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ №І-за „Спорт и атракции“ в кв. 34 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се обособят десет нови урегулирани поземлени имоти за обществено и делово обслужване и един нов УПИ за „Спорт и атракции“.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 09.09.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1144 от 09.09.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №686 от 08.09.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Пазар за селскостопанска продукция“ в кв. 86 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за обществено и делово обслужване и един нов УПИ за „Пазар за селскостопанска продукция“, а издадените части на УПИ да се присъединят към улицата с ОТ 66-67-230.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 12.08.2021г. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1024 от 12.08.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 629 от 12.08.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план– План за регулация и застрояване за УПИ № І-75 в кв.17 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, одобрен със заповед №230 от 10.08.1993г., като от него обособява нов урегулиран поземлен имот с № І-75 в кв.17 с предназначение „За жилищно застрояване и техническа инфраструктура“ с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 06.08.2021г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1006 от 06.08.2021г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №620 от 06.08.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава да се изработи комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Торохранилище – покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса“ в поземлен имот с идентификатор №77579.19.1/имот № 019001/ в м. „Аралъците“ в землището на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, който да съдържа следните самостоятелни съставни части:

     1. Проект за подробен устройствен план–План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот с идентификатор №77579.19.1/имот № 019001/ в м. „Аралъците“ в землището на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, за изграждане на „Торохранилище – покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса“ без промяна предназначението на земята. ПУП-ПЗ да се изработи със следните устройствени показатели: площ за застрояване - да достига до 10 на сто от общата площ на имота/имотите, собственост на лицето в границите на землището и се обособи в отделен имот с нов идентификатор по реда на чл. 26, ал. 3 от Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), плътност на застрояване - до 20%, интензивност на застрояване - до 0.4, височина – до 2 ет. Да се спази ограничителната строителна линия на републикански път ІІІ-2005, съгласно чл.6 от Закона за пътищата. Да се определи по какъв начин ще бъде осъществен транспортния достъп до имота и съответно да се извърши промяна на предназначението на полския път.

     2. Инвестиционен проект за обект „Торохранилище – покрита лагуна с двуслойно изолирано, водоплътно дъно за течна торова маса“.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 05.08.2021г. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1003 от 05.08.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 617 от 05.08.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от кв.46 по регулационния план на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-285, ІІ-285, ХVІІІ-283 и ХІХ-284 от кв. 46 се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с №№ І-285, ІІ-285, ХVІІІ-283 и ХІХ-284 от кв. 46 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

 „ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 05.08.2021г. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

№ 1004 от 05.08.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 616 от 05.08.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Фурна“ в кв. 15 по регулационния план на с. Пчелина с ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, област Разград, като от него се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ ХІІ-204 в кв.15 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и УПИ І-204 за обществено и делово обслужване в кв.15.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 09.07.2021г.

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 № 889 от 09.07.2021г.

           Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ № І-75 в кв.17 по ПУП-ПРЗ на с. Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, одобрен със заповед №230 от 10.08.1993г., с цел създаване на условия за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на „Базова станция № 4742“.

          Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

           На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

 От Общината:

 „ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПРЗ - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 29.06.2021г.

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 № 756 от 29.06.2021г.

                Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Фурна“ (нови УПИ - І-204 и ХІІ-204) в кв. 15 по регулационния план на с. Пчелина с ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, област Разград.

         Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

          На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

 От Общината:

 „ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 29.06.2021г. 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 № 748 от 29.06.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №479 от 29.06.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Фурна“ в кв. 15 по регулационния план на с. Пчелина с ЕКАТТЕ 58877, община Самуил, област Разград, като от него се обособят два нови урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и УПИ за обществено и делово обслужване.

      Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 от Общината:

„ТСУ”


 

ПУБЛИКУВАНО НА 16.06.2021г. 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 № 671 от 16.06.2021г.

                  Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ХІХ-284 в кв. 46 по регулационния план на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград.

          Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

            На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

 От Общината:

 „ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 15.06.2021г. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 663 от 15.06.2021г.

      Община с. Самуил, област Разград, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на кабел 20 кV, захранващ трафопост в поземлен имот с идентификатор 04741.42.305 в м. Куфалъ по КККР в землището на с. Богомилци, община Самуил, преминаващо през следните имоти: ПИ 04741.42.220 – насип, насипище, частна общинска собственост, и ПИ 04741.42.154 – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична общинска собственост. Дължината на трасето е 103,50 м с определена сервитутна ивица по 2.00 м осово от двете страни. Общо сервитутът е 414 кв. м. Проектът е изложен за разглеждане в сградата на общинската администрация, стая 106. На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник”.

      Обявлението е обнародвано в Държавен вестник, брой 50 от 15.06.2021г. -изтеглете ТУК

 От общината:

 „ТСУ”

от търговище Проект на ПУП-Парцеларен план - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 03.06.2021г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

  № 633 от 03.06.2021г.

          Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №271 от 02.06.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ХІХ-284 в кв. 46 по регулационния план на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от него се обособи нов урегулиран поземлен имот за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с планоснимачен номер 284.

          Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

  От Общината:

„ТСУ”

  


 ПУБЛИКУВАНО НА 03.06.2021г.

  О Б Я В Л Е Н И Е

 № 632 от 03.06.2021г.

            Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №270 от 02.06.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ № І-75 в кв.17 по ПУП-ПРЗ на с.Желязковец с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил, област Разград, одобрен със заповед №230 от 10.08.1993г., с цел създаване на условия за реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на „Базова станция № 4742“.

           Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 От Общината:

„ТСУ”

 


   ПУБЛИКУВАНО НА 20.05.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 № 573 от 20.05.2021г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 25.405 от 11.05.2021г. Общински съвет-Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на кабел 20 кV захранващ трафопост в поземлен имот с идентификатор 04741.42.305 в местността „КУФАЛЪ“ в землището на с. Богомилци, община Самуил, област Разград. Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие със ЗУТ и техническото задание по чл.125 от ЗУТ.

      Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

  От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 10.05.2021г.

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е Н И Е

 532 от 10.05.2021г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 201 от 10.05.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 30630.161.45 по КККР на с. Здравец с ЕКАТТЕ 30630, община Самуил, област Разград, с предназначение „За производствени и складови дейности“ и с режим на устройство предимно производствена.

      Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

      Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

 От Общината:

 „ТСУ”


 

ПУБЛИКУВАНО НА 29.04.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

512 от 29.04.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 189 от 29.04.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план– План за регулация и застрояване за УПИ І в кв.49 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.865), като от него се обособява нов урегулиран поземлен имот с № І-865 в кв. 49 с предназначение „За производствени и складови дейности“ с режим на устройство предимно производствена.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 29.04.2021г  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

511 от 29.04.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 188 от 29.04.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от кв.45 по регулационния план на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІІ-202, ІV-203, V-203 и VІ-203 в кв. 45 се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с №№ ІІІ-202, VІ-203 и ХХІІІ-203 в кв. 45 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 486 от 23.04.2021г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за застрояване за поземлен имот с идентификатор 30630.161.45 по КККР на с. Здравец с ЕКАТТЕ 30630, община Самуил, област Разград

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

 „ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПЗ - изтеглете ТУК


 ПУБЛИКУВАНО НА 07.04.2021г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 419 от 07.04.2021г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ с №VІ-203 и №ХХІІІ-203 от кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


 ПУБЛИКУВАНО НА 01.04.2021г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 393 от 01.04.2021г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №145 от 31.03.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ІV-203, V-203 и VІ-203 в кв. 45 по регулационния план на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от тях се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с планоснимачен номер 203.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 30.03.2021г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 378 от 30.03.2021г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ І-865 в кв.49 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПРЗ - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 11.03.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 305 от 11.03.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №94 от 11.03.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ І в кв.49 по ПУП-ПРЗ на с.Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград (а по кадастрална карта - поземлен имот с идентификатор 11449.73.865), като от него се обособи нов урегулиран поземлен имот с предназначение „За производствени и складови дейности“.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 11.03.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 303 от 11.03.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 92 от 10.03.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от кв. 52 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от УПИ І-439, ХХІ-439 и ХХІІ-439 от кв. 52 и част от улица с ОТ 97-98 се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с №№ ХХІІІ-1080 и ХХІV-1081 в кв. 52 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 11.03.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 304 от 11.03.2021г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 93 от 10.03.2021г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за част от кв. 16 по регулационния план на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІІ-469, ХІХ-469, ХVІІІ-469 и ІІІ-466 от кв. 16 се обособяват нови урегулирани поземлени имоти с №№ ІІ-469, ХІХ-469, ХVІІІ-469 и ІІІ-466 в кв. 16 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

     Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

     Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”

 


 

 ПУБЛИКУВАНО НА 15.02.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 207 от 15.02.2021г.

     Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ІІ-469, ХІХ-469 и ХVІІІ-469 в кв. 16 по регулационния план на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград.

     Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

     На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 11.02.2021г.

 О Б Я В Л Е Н И Е

№ 190 от 11.02.2021г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №65 от 10.02.2021г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ІІ-469, ХІХ-469 и ХVІІІ-469 в кв. 16 по регулационния план на с. Хърсово с ЕКАТТЕ 77579, община Самуил, област Разград, като от тях се обособят три нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с планоснимачен номер 469.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 03.12.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1957 от 03.12.2020г.

    Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ХХІІІ-1080 и ХХІV-1081 в кв.52 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград.

    Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

    На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 19.11.2020г. 

ДО

ЕРТАН М. Х., УЛ. „РИЛА“ №11, С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА САМУИЛ

ЕРСИН М. Х., УЛ. „ГЕО МИЛЕВ“ №80, С. ЗДРАВЕЦ, ОБЩИНА САМУИЛ

АЙШЕ М. А., УЛ. „СТАРА ПЛАНИНА“ №8, С. КЪПИНОВЦИ, ОБЩИНА ИСПЕРИХ

КАРАМФИЛ М. А., УЛ. „ВИТ“ №14, С. ВЛАДИМИРОВЦИ, ОБЩИНА САМУИЛ

РУСАН М. А., УЛ. „ВИТ“ №14, С. ВЛАДИМИРОВЦИ, ОБЩИНА САМУИЛ

 С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1897; 1898; 1899 от 19.11.2020г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.196, ал.4 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед №884 от 18.11.2020г. на Кмета на Община Самуил е одобрен протокол №1 от 07.10.2020г. на комисията по чл.196, ал.1 от ЗУТ при община Самуил, назначена със заповед №1099 от 13.12.2019г. и е наредено в интерес на сигурността, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите, неподходящите по местонахождение и разположение обекти:

     1. Навес с двускатен покрив, покрит с цигли, с дължина 17 м, ширина 3,70м и височина 1,90м, разположен на северната улична регулационна линия в УПИ І-147 от кв.24 по регулационния план на с. Здравец. Изграден е през 1984г., съгласно представена декларация от Хакъ Н. А.

     2. Стопанска постройка с трискатен покрив, покрит с керемиди, с дължина 3м, ширина 3,70м и височина 2,50м, разположена на северната улична регулационна линия в УПИ І-147 от кв.24 по регулационния план на с. Здравец. Изградена е през 1984г., съгласно представена декларация от Хакъ Н. А.,

намиращи се в с. Здравец, ул. „Гео Милев“ №80 в УПИ І-147 от кв.24 по регулационния план на с. Здравец, а по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед №РД-18-41/31.08.2005г. на Изпълнителния директор на АК - поземлен имот с идентификатор 30630.40.235, да бъдат премахнати от собствениците за тяхна сметка в двумесечен срок след влизане в сила на заповедта.

     Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ, като съгласно чл.217, ал.1, т.9 от ЗУТ подадената жалба не спира изпълнението й.


 ПУБЛИКУВАНО НА 13.11.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1846 от 13.11.2020г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №876 от 12.11.2020г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ І-439, ХХІ-439 и ХХІІ-439 в кв.52 по ПУП-ПРЗ на с.Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от тях се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 19.08.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1426 от 19.08.2020г.

    Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 706 от 19.08.2020г. на Кмета на Община Самуил са одобрени проекти за подробен устройствен план – План за застрояване и ПУП - план за елементите на техническата инфраструктура - водопровод за поземлен имот с идентификатор 11449.22.2 в местността „ТАБАК КОРУ“ по кадастралната карта на с. Владимировци, ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград със следните устройствени показатели: плътност на застрояване - до 20%, интензивност на застрояване - до 0.4, височина – до 2 етажа.

    Одобрените планове се намират в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледат от заинтересуваните лица.

    Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 30.07.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1328 от 30.07.2020г.

    Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 652 от 30.07.2020г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Озеленяване“ в кв. 51 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от УПИ №І-за „Озеленяване“ в кв. 51 се обособяват три нови урегулирани поземлени имоти - № І - за „Озеленяване“, № ІІІ - за „Озеленяване“ и № ІV - за „Озеленяване“ в кв.51.

    Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

    Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 10.07.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1216 от 10.07.2020г.

    Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ № І - за „Озеленяване“, № ІІІ - за „Озеленяване“ и № ІV - за „Озеленяване“ в кв.51 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград.

    Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

    На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 29.06.2020г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1162 от 29.06.2020г.

    Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод за поземлен имот с идентификатор 11449.22.2 в местността „ТАБАК КОРУ“ по кадастралната карта на с.Владимировци, ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград.

    Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

    На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

 от търговище Проект на ПУП-План за застрояване - изтеглете ТУК

от търговище Проект на ПУП-Парцеларен план - изтеглете ТУК


 ПУБЛИКУВАНО НА 21.05.2020г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 957 от 21.05.2020г.

     Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Решение 9.125 от 29.04.2020г. Общински съвет-Самуил разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 11449.22.2 в местността „ТАБАК КОРУ“ по кадастралната карта на с.Владимировци, ЕКАТТЕ 11449, община Самуил. ПУП-ПЗ да се изработи със следните устройствени показатели: площ за застрояване -50007м2, плътност на застрояване - до 20%, интензивност на застрояване - до 0.4, височина – до 2 ет. Да се изработи Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електрозахранване и ВиК при необходимост. Транспортният достъп до имота да се осъществява от съществуващите пътища. Проектът да се изработи в съответствие със ЗУТ, Наредба № 8 от 14 юни 2001г. за обема и съдържанието на устройствените планове, техническото задание по чл.125 от ЗУТ и Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”


 ПУБЛИКУВАНО НА 23.04.2020г.   

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 831 от 23.04.2020г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.3 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №ДС-12-001 от 13.04.2020г. Областният управител на Област Разград разрешава на „НЕТБОКС“ ЕООД изработването на проект за ПУП-ПП на обект: „Подземна оптична мрежа за електронни съобщения“ на територията на Област Разград, с който се засягат поземлени имоти в землищата на с. Желязковец, с. Самуил и с. Богомилци, община Самуил.

     Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

От Общината:

„ТСУ”

от търговище Заповед №ДС-12-001 от 13.04.2020г. - изтеглете ТУК


 ПУБЛИКУВАНО НА 26.07.2019г.  

ДО

ДИАНА И. ДЕНЧЕВА-БАУРЕНСКА

ГР.СОФИЯ, ОБЩИНА СТОЛИЧНА

БУЛ. „В. Л.“ №65, ет.2, ап.6

 

КРАСИМИР И. КОЛЕВ

ГР.ШУМЕН

УЛ. „Г.  Д.“ №26, вх.1, ет.2, ап.6

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1147 от 26.07.2019г.

   Уведомяваме Ви, че във връзка с влязла в сила Заповед № 627 от 28.08.2018г. на Кмета на Община Самуил по чл.196, ал.3 ЗУТ за премахване на строеж, представляващ паянтова селскостопанска сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот ІІ-156 в квартал 29 по регулационния план на с.Богданци, с административен адрес: ул. „Мусала” №5, с.Богданци, община Самуил, област Разград от Кмета на Община Самуил, Ви е отправена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административно процесуалния кодекс (АПК) с изх. № 1146/26.07.2019г., на разпореденото в горецитираната заповед в 14 /четиринадесет/ дневен срок.

   Със съдържанието на поканата можете да се запознаете в сградата на общинската администрация с адрес: с. Самуил, ул. „Хаджи Димитър“ №2 в стая 106, етаж І, „ТСУ”, всеки работен ден от 8,00ч до 17,00ч. в 14-дневен срок от публикуването на настоящето съобщение.

 


 

ПУБЛИКУВАНО НА 22.07.2019г.  

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 1097 от 22.07.2019г.

   Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 713 от 22.07.2019г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ №Х-186 от кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил, община Самуил, област Разград, одобрен със Заповед № 908/1983г., изменен със Заповед №347/1999г. на Кмета на Община Самуил, като от УПИ №Х-186 от кв.45 се обособяват два нови урегулирани поземлени имоти с №№ ХХІ-186 и ХХІІ-186 за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

   Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

   Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 18.06.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 924 от 18.06.2019г.

   Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че със Заповед № 528 от 18.06.2019г. на Кмета на Община Самуил е одобрен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване и план-схеми към ПУП за елементите на техническата инфраструктура – ВиК и ел. захранване на част от квартал 52 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от УПИ ІV-377, V-377, VІ-377, VІІ-377 и VІІІ-377 в кв.52 се обособяват три нови урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ ІХ-377 и ХІ-377- с режим на устройство „Смесена производствена-складова обществено-обслужваща устройствена зона“ (Соп) със следните устройствени показатели: П застр – макс. 60%; К инт – макс. 1,8; П озел – мин. 30% и Н макс – 15м. и УПИ Х-377 – „за транспорт и комуникации“.

   Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересуваните лица.

   Заповедта за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването й чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”

 


 

 

ПУБЛИКУВАНО НА 18.06.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

920 от 18.06.2019г.

   Община Самуил, област Разград на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с Решение № 51.1038 от 14.06.2019 г. на Общински съвет–Самуил е одобрен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлен имот с идентификатор 29218.23.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-176/25.03.2019г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК (номер по предходен план – 023003), местност „АГОВА НИВА“ в землището на с. Желязковец, с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил.

   Одобреният план се намира в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” и може да се прегледа от заинтересованите лица.

   Решението за одобряване може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му чрез Община Самуил пред Административен съд град Разград по реда на чл.215 от ЗУТ.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 05.06.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

858 от 05.06.2019г.

   Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ ХХ-1074 и ХХІ-1075 в кв.9 по ПУП-ПРЗ на с. Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград.

   Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

   На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

от търговище Проект за изм. на ПУП-ПР - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 28.05.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

824 от 28.05.2019г.

   Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ ІV-377, V-377, VІ-377, VІІ-377 и VІІІ-377 в кв.52 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград.

   Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

   На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

Проект на ПУП-ПРЗ - изтеглете ТУК


ПУБЛИКУВАНО НА 15.05.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 776 от 15.05.2019г.

   Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ с №ХХІ-186 и №ХХІІ-186 от кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил, с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил.

   Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

   На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

От Общината:

„ТСУ”

от търговище Проект на ПУП-ПРЗ - изтеглете ТУК 


 ПУБЛИКУВАНО НА 17.04.2019г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 649 от 17.04.2019г.

      Община Самуил, област Разград на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №316 от 17.04.2019г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ №І-за „Озеленяване“ в кв.51 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил с ЕКАТТЕ 65276, община Самуил, област Разград, като от него се обособят три нови урегулирани поземлени имоти за „Озеленяване“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 10.04.2019г. 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№604 от 10.04.2019г.

            Община Самуил, област Разград, на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява за издадено Разрешение за строеж № 5 от 10.04.2019г., изпратено с писмо изх. №602/10.04.2019г. до PO „НСК“ - Разград при РДНСК-Северен централен район към ДНСК за строеж: „ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА ППС ЗА ГЛАС И/ИЛИ ДАННИ НА БТК ЕАД №VN4723_A“ в част от поземлен имот с идентификатор 11449.29.1 по кадастрална карта, одобрена със заповед №РД-18-27 от 11.06.2007г. на Изпълнителния директор на АК в с. Владимировци, община Самуил, област Разград, м. „ЕНИ КОРУ“ с възложители: НАКО Г. НАКОВ - собственик на имота и „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД гр. София - собственик на съоръжението.

          В 14-дневен срок от датата на писмото, заинтересуваните лица, съгласно чл. 149, ал. 2 от ЗУТ, могат да получат необходимата информация в административната сграда на Община Самуил: „ТСУ“, ет.1, стая № 106.

         Издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Разград чрез Община Самуил в 14-дневен срок от съобщаването му.

Главен архитект : /п/

 /арх. Е. Проданов /


ПУБЛИКУВАНО НА 27.03.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 531 от 27.03.2019г.

          Община Самуил, област Разград на основание чл.135, ал.7 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №242 от 27.03.2019г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ VІІ-12,13 и VІІІ-13 в кв.3 по регулационния план на с. Хума с ЕКАТТЕ 77517, община Самуил, област Разград, като от тях се обособят три нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с планоснимачен номер 13.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 07.03.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 438 от 07.03.2019г.

        Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №193 от 06.03.2019г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация за УПИ Х-67, ХІ-66, ХІІ-65, ХІІІ-65 и ХІV-общ в кв.9 по ПУП-ПРЗ на с.Владимировци с ЕКАТТЕ 11449, община Самуил, област Разград, като от тях се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“ и вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници на поземлен имот с идентификатор 11449.73.67.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 01.03.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 335 от 01.03.2019г.

         Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №165 от 27.02.2019г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване за УПИ ІV-377, V-377, VІ-377, VІІ-377 и VІІІ-377 в кв.52 по ПУП-ПРЗ на с. Богданци с ЕКАТТЕ 04666, община Самуил, област Разград, като от тях се обособят три нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

  1. Два УПИ - с режим на устройство „Смесена производствена-складова обществено-обслужваща устройствена зона“ (Соп) със следните устройствени показатели: П застр – макс. 60%; К инт – макс. 1,8; П озел – мин. 30% и Н макс – 15м.
  2. Един УПИ – „за транспорт и комуникации“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО на 01.03.2019г.

О Б Я В Л Е Н И Е

 № 334 от 01.03.2019г.

        Община Самуил, област Разград на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че със Заповед №125 от 20.02.2019г. Кметът на Община Самуил разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план–План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ №Х-186 от кв.45 по ПУП-ПРЗ на с. Самуил, община Самуил, област Разград, одобрен със Заповед №908/1983г., изменен със Заповед №347/1999г. на Кмета на Община Самуил, като от УПИ №Х-186 от кв.45 се обособят два нови урегулирани поземлени имоти за индивидуално жилищно строителство, с режим на устройство „жилищна устройствена зона с малка височина (до 10м)“.

От Общината:

„ТСУ”


ПУБЛИКУВАНО НА 28.02.2019 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

№ 320 от 28.02.2019г.

         Община Самуил, област Разград, на основание чл.128, ал.3 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ за обект „Гробищен парк“ за поземлен имот с идентификатор № 023003, местност „АГОВА НИВА“ в землището на с. Желязковец, с ЕКАТТЕ 29218, община Самуил.

        Проектът може да бъде разгледан на сайта на общинската администрация и в сградата на общинската администрация, в стая 106, етаж І, „ТСУ” от заинтересуваните лица.

       На основание чл.128, ал.5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общината в 14-дневен срок от съобщението.

от търговище Проект на ПУП - изтеглете ТУК

От Общината:

„ТСУ”

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.