Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) за 2020 г.

Настоящият регистър се издава на основание §2, ал. 3 от Допълнителни разпоредби на ЗПКОНПИ

 

 № по

 ред

 Трите Имена

 на декларатора

 Длъжност

 на декларатора

 Вх.№ и дата на

 завеждане на декларацията  

 Вид на

 декларацията

1 Ахмед Салиев Неджибов Гл.Спец.Стр.Техник 1/29.04.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
1 А Сонер Нурсел Осман Финансив контрольор 1А/29.04.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
2 Рейхане Исмаил Мехмед Специалист ЛСЧР 2/29.04.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
3 Сибел Раим Рахми Гл.Специалист ООСВП 3/29.04.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
4 Севим Халилова Рамаданова Зам.Кмет на Община 4/05.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
5 Йозлем Зерин Нури Специалист Счетоводител 5/07.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
6 Айхан Айдънов Гафуров Гл.експерт ОПП 6/07.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
7 Нефисе Юсуф Ефраим Гл.Спец.Счетоводител 7/07.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
8 Тунчер Сезгин Февзи Кмет на с.Желязковец 8/10.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
9 Нергин Вежди Махмуд Директор дирекция ОСРРСД 9/10.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
10 Джеврие Ибрахим Али Счетоводител "МДТ" 10/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
11 Джелял Мехмед Алиосман Ст.Спец."МДТ" 11/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
12 Нурджихан Махмуд Черкез Гл.Спец.Касиер - ТРЗ 12/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
13 Евгения Костадинова Савова Гл.Спец.ГРАО 13/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
14 Мелегбер Ибраим Селиман Директор "ЦОП" 14/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
15 Сали Рамадан Сали Изп.Длъж. Директор "ЦНСТ" Хърсово 15/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
16 Мехмед Седат Хайредин Директор на ОП "ОХСУ" 16/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
17 Шефкет Сали Бейтула Управител в ЦНСТ с.САМУИЛ 17/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
18 Вайде Хюсеин Кушчу Кмет нам.с.Кара Михал 18/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
19 Емине Исмаил Халид Кмет на с.Богданци 19/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
20 Недим Нихат Идриз Специалист "МДТ" 20/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
21 Севие Фераим Сабри Управител ЦНСТПЛУИ с.Пчелина 21/11.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
22 Юнзуле Шефкедова Хюсеинова Управител ЗЖ с.Кривица 22/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
23 Айсун Якуб Хабил Управител ЦНСТ с.Хума 23/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
24 Ерхан Хаккъ Ахмед Кмет на с.Хума 24/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
25 Розалина Иванова Данева-Борисова Кмет на с.Хъурсово 25/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
26 Халисе Емин Халид Гл.Спец."ОСКГ" 26/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
27 Февзие Хюсеин Идириз Гл.Спец. "ОСТТЗ" 27/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
28 Хюсеин Сали Хюсеин Кмет на с.Ножарово 28/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
29 Еюб Сабри Шакир Кмет на с.Голяма Вода 29/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
30 Сениха Фикретова Мустафов Управител на ОП ОБСД 30/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
31 Нихат Ахмед Мехмед Кмет на с.Пчелина 31/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
32 Реджеб Бахри Махмуд Спец."ГРАО" с.Здравец 32/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
33 Кенан Вежди Мустафа Кмет на с.Здравец 33/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
34 Шенай Кадир Хюсню Директор дирекция АПОФД 34/12.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
35 Гюлшен Реджеб Самиева Специалист Счетоводител 35/13.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
36 Джелил Кямил Ахмед Спец."ОСПП" 36/14.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
37 Назифе Иса Исмаил Управител ЦНСТ Богомилци 37/14.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
38 Сами Ариф Сами Зам.Кмет на Община 38/14.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
39 Наргис Зихни Ибраим Ст.Спец."ГРАО" 39/14.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
40 Ибрахим Сюлейман Ахмед Кмет на с.Владимировци 40/15.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
41 Айше Ариф Ахмед Секретар на МКБППМХ 41/15.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
42 Хюсеин Али Реджеб Специалист Чертожник 42/17.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
43 Весиле Неджмиева Мехмедова Гл.Спец."КСИК" 43/17.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
44 Милка Асенова Матеева-Пенчева Спец.Счетоводител 44/25.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
45 Севджихан Нури Заид Техн.сътр.с.Пчелина 45/26.05.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
46 Красимира Кирилова Йорданова Главен Счетоводител 46/16.07.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
47 Селджан Филиз Мехмед Ст.спец."ИПП" 47/24.09.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
48 Селджан Филиз Мехмед Главен Счетоводител 48/13.12.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
49 Селджан Филиз Мехмед Главен Счетоводител 49/13.12.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
50 Сонер Нурсел Осман Финансив контрольор 50/14.12.2021 г. Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ
51 Сонер Нурсел Осман Финансив контрольор 51/16.12.2021 г.

Декларация по чл.35, ал. 1, т. 2
от ЗПКОНПИ

 

 Списък на задължените лица по чл.2, ал.1, т.1, т.3 и т.5 от ДР на ЗПКОНПИ 

Връзка с нас

Адрес

с. Самуил 7454, ул. "Хаджи Димитър" №2, обл. Разград

Обадете се
08477/ 20-20
Email

info@samuil.bg 

Факс

+359 84 266 030

Местни данъци и такси - Плати онлайн

e paybaner

easypay

Търсене

Този сайт използва бисквитки (cookies). Разглеждайки го Вие се съгласявате с тяхната употреба.